ศูนย์บรรณสาร ฯ นำเสนอผลงานวิชาการในงาน Pulinet 2019

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอ นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อการพ้ฒนาห้องสมุดในระดับอุดมศึกษา ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ครั้งที่ 9 ณโรงแรมไทด์รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี ซึ่งศูนย์บรรณสาร ฯ ได้นำผลงานนำเสนอจำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย

การนำเสนอด้วยวาจา

1.ทรัพยากรสารสนเทศแนวคิดและความท้าทายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ โดย นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ,ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

2.กลยุทธ์การออกแบบการจัดการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ โดย นายธรณิศ หาญใจ ,ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย, นายเมษา สินทบทอง

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

1.การออกแบบบริการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้โดย นางสาวนริสา บัวเชย

2.การประยุกต์ใช้ Swivl Robot Application เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดย นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์ , ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ, นายธรณิศ หาญใจ

อนึ่งการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค Provincial University Library Network (Pulinet) เป็นการจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรม งานวิจัยเพื่อการพัฒนาห้องสมุดภูมิภาคในระดับอุดมศึกษาต่อไป

สำหรับการจัดงานในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10 ปี 2020) จะจัดที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.