COVID19-Innovation

  1. การทำงานแบบ Work From Home เป็นแนวทางที่จะวางพฤติกรรมการทำงานของคนไทย ช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่าย ที่จะได้ทำงานที่บ้าน และยังมองไปถึงประสิทธิภาพที่จะไม่ลดลง อีกทั้งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนไทยคุ้นชิน ได้คุ้นเคยกับการทำงานดิจิทัลที่สะดวกมากขึ้น”

 

Facebook Comments

facebook comments

Back To Top