ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I

หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I

คำอธิบายรายวิชา

         รายวิชานี้ออกแบบเพื่อนำเสนอแนวคิดที่สำคัญทางเคมีเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบของเคมีต่อชีวิตของผู้เรียน การแก้ปัญหาทางเคมี และนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง หัวข้อรวมถึง โครงสร้างทางอะตอมและทางอิเล็กตรอน พันธะเคมี รูปร่างของโมเลกุล รูปทรงเชิงเรขาคณิตของโมเลกุล สภาพความเป็นขั้วของพันธะและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สถานะของสารประกอบ เช่น ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ความมีขั้วและการละลาย ความสำคัญของพันธะเคมีต่ออันตรกิริยาของรีเซพเตอร์ยา ปริมาณสัมพันธ์การคำนวณทางเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น

คลิปแนะนำหนังสือ ดูก่อนตัดสินใจมายืมอ่าน

ตำราเคมีทั่วไป ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (Chemistry / Raymond Chang)

เล่มนี้แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Chemistry 12/e เขียนโดยปรมาจารย์ด้านเคมีชื่อดังของโลก Raymond Chang เป็นหนังสือเคมีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่มีความทันสมัย มีแบบฝึกหัดและคำถามท้ายบทจำนวนมาก ช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจในศาสตร์ของเคมีได้ง่าย และยังมีบทความที่แสดงถึงความสำคัญของเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เราได้รู้จักความมหัศจรรย์ของวิชาเคมีได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ตำราเคมีทั่วไป ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (Chemistry / Raymond Chang)

ในเล่มจะมีเนื้อหาสั้น ๆ “ฉบับรวบรัด” ตามชื่อหนังสือ พร้อมตัวอย่าง แบบฝึกหัดและเฉลย

ตำราเคมีทั่วไป ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (Chemistry / Raymond Chang)

ในเล่มจะมีบอกใจความสำคัญของแต่ละบท เนื้อหากกระชับรวบรัด  แตะครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน สามารถทำแบบฝึกหัดทุกข้อให้ดูเป็นตัวอย่าง

เคมีทั่วไป เล่ม 2
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้ความรู้ด้านเคมีพื้นฐานได้ครบทุกเรื่อง จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็ว

เคมีทั่วไป เล่ม 1 และ เล่ม 2 ฉบับเสริมประสบการณ์

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์รานี สุวรรณพฤกษ์

โจทย์เสริมประสบการณ์พื้นฐานวิชาเคมี / ฝึกแก้ปัญหาโจทย์ / อธิบายวิธีทำอย่างละเอียด  ครอบคลุมเนื้อหาของตำรา เคมีทั่วไป 

เล่มที่ 1  ในเล่มมีโจทย์เสริมประสบการณ์เป็นจํานวนมาก ครอบคลุมเนื้อหาทุกบท พร้อมเฉลยคําตอบ และวิธีทําอย่างละเอียด เน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ด้วยการอธิบายวิธีทําอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ และเข้าใจพื้นฐานวิชาเคมีมากขึ้น

เล่ม 2 เน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ด้วยการอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับใช้ทบทวนความเข้าใจบทเรียนและใช้ฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์เพื่อเตรียมสอบได้เป็นอย่างดี

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐาน ของ Schaum's

เป็นการรวบรวมตัวอย่างของทฤษฎีเคมีพื้นฐาน พร้อมภาพประกอบ โจทย์ปัญหา และวิธีคิดลัดเพื่อแก้ปัญหาโจทย์

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐาน ของ Schaum's

เป็นการรวบรวมตัวอย่างของทฤษฎีเคมีพื้นฐาน พร้อมภาพประกอบ โจทย์ปัญหา และวิธีคิดลัดเพื่อแก้ปัญหาโจทย์

คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

      เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับทฤษฎีในการเรียนการสอนวิชาเคมีอินทรีย์ระดับขั้นพื้นฐานได้อย่าง เหมาะสม  จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตำราวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ในระดับอุดมศึกษา 
       เนื้อหาในหนังสือ เล่มนี้ประกอบด้วย เทคนิคการแยกและทำให้สารบริสุทธิ์ การทดสอบปฏิกิริยาของสารประเภทต่าง ๆ การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารอินทรีย์ และการศึกษาสเตอริโอเคมีของโมเลกุล รวมทั้งได้เน้นข้อสังเกตและข้อควรระวังไว้ทุกการทดลอง

และแนะนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Book เอกสารคำสอนวิชาเคมีพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง

เล่มนี้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book  หากต้องการอ่าน คลิกที่ตัวเล่ม และเปิดอ่านได้โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนได้เลย

  เป็นเล่มที่แต่งโดยอาจารย์จากภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เนื้อหาประกอบด้วย หลักทั่วไปของเคมี  มวลสารสัมพันธ์  ทฤษฎีะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี กรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร์  สารประกอบของคาร์บอนและอนุพันธ์บางชนิด ปฏิกิริยาและความความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างและปฏิกิริยาของสารโครงสร้างโมเลกุล 

e-Book เคมีทั่วไป (General Chemistry)

เล่มนี้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book  หากต้องการอ่าน คลิกที่ตัวเล่ม และเปิดอ่านได้โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนได้เลย

     อธิบายเนื้อหา บทสรุป พร้อมถามและแบบฝึกหัดท้ายบท เกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบสและบัฟเฟอร์ เคมีอินทรีย์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Related Posts

ผ้าลายอย่าง
บทความ

ชวนรู้จัก ผ้าลายอย่าง ผ่านภูษาจากละครพรหมลิขิต

“ผ้าลายอย่าง” เป็นผ้าในราชสำนักในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น เหตุที่เรียกว่าผ้าลายอย่าง เพราะว่าเป็นผ้าพิมพ์ที่ออกแบบโดยราชสำนักสยามแล้วส่งไปพิมพ์ที่อินเดีย (แหล่งผลิตสิ่งทอคุณภาพเยี่ยมในสมัยนั้น) จึงได้ชื่อว่าผ้าลายอย่าง คือ ทำตามอย่างที่ออกแบบไปให้ สมัยก่อนขุนนางที่ทำความดีความชอบ จะได้รับพระราชทานบำเหน็จรางวัลอย่างหนึ่ง คือ ผ้า นอกจากนี้ขุนนางจะได้รับพระราชทานผ้าสมปักตามตำแหน่งสำหรับนุ่งเข้าเฝ้าอีกด้วย โดยลวดลายบนผ้า ลักษณะของผ้า จะบ่งบอกถึงยศ ตำแหน่งของผู้สวมใส่ผ้านั้น ๆ เปรียบเสมือนเครื่องแบบของข้าราชการในปัจจุบัน

แบ่งปันกัน
Read More »
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐลำดับที่สอง ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ การก่อเกิดซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้น เป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระจายและขยายโอกาสทางด้านการอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบท ซึ่งนโยบายการจัดตั้งมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นการขยายโอกาสแล้วถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา คือ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีสถานภาพพิเศษที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดยมีภารกิจ ๔ ด้าน คือ การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และเพื่อสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ มหาวิยาลัยที่พัฒนามาสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหลังจากนั้นได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สามต่อจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบ่งปันกัน
Read More »
กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
บริการวิชาการ

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” เพื่อชุมชน

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” เพื่อชุมชน พัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่

แบ่งปันกัน
Read More »
บทความ

95 อาชีพในยุคดิจิทัล : ติดเทรนด์แม้โลกเปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยน

95 อาชีพในยุคดิจิทัล : ติดเทรนด์แม้โลกเปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยน แล้วมีอาชีพอะไรบ้าง ที่ไม่ถูก AI แทนที่ แถมยังทำรายได้ดี และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง

แบ่งปันกัน
Read More »
25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่
ชวนเที่ยว

ชวนเที่ยว 25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ กับ Unseen New Chapters 2566

สายเที่ยวไปกันครบหรือยังกับ 25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ กับ Unseen New Chapters 2566 มีทั้งน้ำตก ภูเขา ถ้า ทะเล รวม 25 แห่ง 25 จังหวัด มาเช็คกันเลยว่าไปมาแล้วกี่แห่ง

แบ่งปันกัน
Read More »
เคล็ดลับการนอน
Book Review

45 เคล็ดลับการนอน ให้หลับดีและมีความสุข

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine เคล็ดลับการนอน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการนอนหลับสนิท และมีความสุขกับการนอน และการนอนเป็นกลไกมหัศจรรย์ตามธรรมชาติที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกาย ช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ได้พักผ่อน สารเคมีและสารสื่อประสาทในร่างกายเกิดความสมดุล เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสมาธิ และยังช่วยจัดระเบียบความจำอีกด้วย วันนี้มีบทความมาช่วยแนะนำให้เราหลับสนิทได้ยิ่งขึ้น อาหารกับการนอน อาหารการกินที่ถือเป็น เคล็ดลับการนอน อีกประการหนึ่ง และถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลดีหรือกระทบต่อการนอนของเราได้ มาดูกันว่ากินอย่างไรที่ส่ผลดีต่อการนอนบ้าง  หากกินอาหารดีต่อร่างกายดีต่อการนอนด้วยเช่นกัน 2. กินอาหารที่เน้นเส้นใย 3. อาหารที่ช่วยคลายความเหนื่อยล้า เช่น อกไก่ เนื้อหมูเนื้อวัวส่วนสะโพก ทูน่าแท้ เป็นต้น 4. ควรกินอาหารก่อนนอน ประมาณ 2 ชั่วโมง หากนอนทันทีขณะที่ท้องกำลังย่อยอาหารอยู่นั้น อาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืด นอนแล้วไม่สบายตัวได้ 5. เมื่อขาดสารอาหารจะส่งผลต่อการนอนหลับไม่เพียงพอ 6. สิ่งสำคัญที่ช่วยให้หลับสบายคือการทำให้ร่างกายอบอุ่น 7. กินอาหารที่ย่อยง่าย เช่น กล้วย อัลมอนด์ นอกจากย่อยง่ายแล้วยังช่วยให้หลับสบายด้วย 8. แนะนำให้กินอาหารประเภทต้ม และอาหารรสเผ็ดในมื้อเย็นจะช่วยให้รู้สึกง่วง 9. ควรกินอาหารเชัา 1 ชั่วโมงภายหลังจากตื่นนอน 10. พยายามกินอาหารเย็นในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปเพราะจะทำให้อ้วนง่ายและหลับยาก แต่หากไม่กินอาหารเย็น สาร “ออเร็กซิน” จะทำงานมาก และทำให้อยากอาหารมากขึ้นนอนไม่หลับ 11. เราควรดื่มกาแฟได้ถึงบ่าย 2 โมงเท่านั้น เพราะบางครั้งกาเฟอีนออกฤทธิ์ถึง 10 ชั่วโมง 12. ชาสมุนไพรและน้ำอุ่นส่งผลต่อบบประสาทพาราซิมพาเทติก ช่วยให้หลับง่าย 13. ข้าวซ้อมมือและข้าวกล้องงอกมีสารกาบาสารสื่อประสาทที่ช่วยรักษาสมดุลในสมอง ช่วยลดการกระตุ้นการทำงานของสมองที่มากเกินไป สมองผ่อนคลาย ลดความกังวล และช่วยควบคุมการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะการนอนหลับได้ง่ายขึ้นและช่วยให้หลับสนิทมากขึ้น  การออกกำลังกายจะมีผลต่อการนอนหลับให้สนิท แต่จะออกกำลังกายลักษณะไหนที่มีผลต่อการนอนหลับและช่วยให้หลับได้ดียิ่งขึ้น เพราะหากเราไม่ระวัง จากที่ช่วยให้นอนหลับสนิท กลายเป็นนอนไม่หลับไปก็ได้  เทคนิคการออกกำลังกายที่ช่วยให้หลับสนิท 14. ออกกำลังกายเบา ๆ ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงดีต่อการนอน เน้นการยืดเส้นและการผ่อนคลาย จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายไปด้วย และช่วยให้นอนหลับสบาย 15. หายใจเข้า 1 ครั้ง ช่วยบริหารกล้ามเนื้อท้องระหว่างการเดิน และหากใช้ “วิธีหายใจแบบ 4-7-8” เป็นวิธีการหายใจแบบโยคะ ร่วมกับ “วิธีนับถอยหลัง”  (คือหายใจเข้าทางจมูกโดยนับ 1-4 จากนั้นกลั้นหายใจแล้วนับ 1-7 แล้วค่อย ๆ หายใจออกทางปากโดยนับ 1-8 ทำในจังหวะที่ตนเองรู้สึกสบาย และทำซ้ำ 4-10 ครั้ง) จะช่วยให้ง่วงนอนแบบธรรมชาติ 16. ออกกำลังกายเบา ๆ จะส่งผลดีต่อการนอน หากออกกำลังกายมากกว่าวันละ 30 นาที เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ทำจนเป็นนิสัยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ 17. จะดีที่สุดหากทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องทำทุกวันจะช่วยทำต่อเนื่องได้ และส่งผลต่อการนอนหลับของเราด้วย 18. อย่ามองข้ามการกรน เพราะการกรนจะขัดขวางการนอนและอาจนำไปสูํ่โรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตได้ นอกจากนี้  กิจวัตรประจำวันที่เราทำกันจนเป็นนิสัย ก็มีส่วนช่วยให้เราหลับอย่างมีความสุขเหมือนกัน มีเคล็ดลับอะไรบ้าง ที่เราสามารถปฏิบัติได้ และถือเป็น เคล็ดลับการนอน อีกด้านหนึ่ง กิจวัตรที่ช่วยให้การนอนดีขึ้น 20. การตื่นนอนเป็นเวลา สำคัญกว่าการนอนเป็นเวลา หากเราตื่นไม่เป็นเวลามากเท่าไหร่ยิ่งใช้เวลาในการปรับให้กลับมาเป็นปกติ จึงควรควบคุมการตื่นสายให้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงจากการตื่นปกติ 19. เวลาว่างของเรานั้นน้อยกว่าที่คิด จงเลิกใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างทำอย่างอื่นเดี๋ยวนี้ ให้้ราคิดว่าติต้องนอนให้พอก่อน แล้วจึงใช้เวลาที่เหลือไปกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงาน และขอให้การนอนเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาถึงสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ ในชีวิต 21. การแช่น้ำอุ่นช่วยปรับอุณหภูมิภายในของร่างกาย หากแช่น้ำอุ่นก่อนนอน 90 นาที จะช่วยให้นอนหลับได้ดี 22. แต่หากว่าอยากรีบนอนทันทีที่ถึงบ้าน ให้อาบน้ำอุ่น ๆ ประมาณ 42 องศาเซลเซียสด้วยฝักบัวในอุณหภูมิสูง จากนั้นลดอุณหภูมิภายในของร่างกาย เมื่ออุณหภูมิลดลงจะทำให้หลับสบายขึ้น 23. เตียงไฟฟ้า เป็นเตียงนอนที่เอื้อต่อท่านอนที่เป็นกลาง ทำให้รู้สึกง่วงเองตามธรรมชาติ (ท่านอนที่เป็นกลาง คือทานอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องออกแรงใด ๆ ลำตัวและต้นขาจะทำมุม 128 องศา ซึ่งช่วยลดภาระของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง รวมถึงช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น  24. เสื้อผ้าที่รัดรึงจะทำให้มือเท้าหรือท้องเย็น ปลดปล่อยตัวเองออกจากการถูกรัดด้วยการไม่สวมกางเกงใน และหากไม่คุ้นชิน อาจจะใส่ “กางเกงในแบบผ้าเตี่ยว” ที่กำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่น 25. การใช้ยาหยอดตาก่อนนอนจะช่วยคลายความล้าระหว่างวัน และเสริมการฟื้นฟูของร่างกาย 26. กุญแจสำคัญของการหลับสบายอีกอย่างคือ อุณหภูมิและความชื้น ควรใช้เครื่องปรับอากาศและเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่สบาย  อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 26 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน และ 16 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว 27. นั่งสมาธิ ค่อย ๆ ฝึกนั่งแค่ไม่กี่นาทีก็ได้ผลดีสุด ๆ ช่วยให้จิตใจสงบขึ้น มีความสบายใจ สบายอารมณ์ ส่งผลต่อการนอนหลับมากยิ่งขึ้น 28. ตำแหน่งของเตียงนอน มีส่วนสำคัญสำหรับการนอนหลับเช่นกัน ตำแหน่งของเตียงนอนที่ดี  ควรวางเตียงนอนห่างจากหน้าต่าง  10 เซนติเมตรขึ้นไป หากมีแสงสว่างเข้ามามากเกินไป ให้ปรับแสงด้วยม่านบังแสง และควรวางเตียงให้ศรีษะห่างจากประตู หรือตั้งเตียงในมุมที่มองจากประตูไม่เห็น ตำแหน่งที่ดีที่สุด คือ วางหัวเตียงไว้ทแยงมุมกับประตู และไม่ควรวางเตียงในตำแหน่งที่ลมจากเครื่องปรับอากาศตกโดยตรง  จะทำให้เราหลับสบายขึ้น 29. แนะนำให้นอนคนละเตียง พื้นฐานของการนอนคือนอนเตึยงละคน ไม่ว่าจะสนิทกันขนาดไหนก็ไม่ควรนอนด้วยกัน หากมีคนนอนอยู่บนเตียงเดียวกันจะพลิกตัวยาก แนะนำให้ใช้ 2 เตียงเดี่ยว 2 เตียงแทนเตียงคู่ 30. อ่านหนังสือ บอกเลยการอ่านหนังสือ เป็นยานอนหลับชั้นดีเลย จะอ่านไปจิบชาไป มีความสุข  แปปเดียวง่วงนอนเลย 31. ฟูกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนอนหลับสบายยิ่งกว่าหมอน ดังนั้นให้เลือกฟูกนอนที่เหมาะกับตัวเองโดยอิงจากสรีระและน้ำหนักเป็นหลัก โดยมีข้อความพิจารณา 3 ข้อ คือ  เมื่อลงนอนแล้ว ทั่วร่างกายคลาย ไม่มีจุดที่เกร็งหลังและสะโพกแนบสนิทไปกับเตียง นอนแล้วอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องเหมือนตอนยืน 32. กุญแจสำคัญของการหลับสบายอีกอย่างคือ อุณหภูมิและความชื้น ควรใช้เครื่องปรับอากาศและเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่สบาย  อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 26 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน และ 16 องศาเซลเซียสในฤดุหนาว 33. การนอนกลางวัน 15-30 นาทีช่วง 12-15 นาฬิกา ซี่งเป็นช่วงที่เราง่วงหลังอาหารกลางวัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คลายความล้าของสมอง ทำให้มีสมาธิมากขึ้น รวมถึงคุณภาพการนอนในตอนกลางคืน 34. เลือกหมอนจากความสูงและทรง เพราะสิ่งสำคัญในการเลือกหมอน คือ ความสูง ที่เหมาะสม คือ ความสูงที่ทำให้ศรีษะของเราอยู่ตำแหน่งเดียวกันตอนยืน และเมือนนอนหงายคอควรตั้งตรงอย่างเป็นธรรมชาติ จะช่วยให้หายใจง่าย และทรงหมอนควรให้เราพลิกตัวได้ง่าย ทรงที่เหมาะสมที่สุดคือ ขอบด้ายซ้ายขวาของหมอนสูงกว่าตรงกลางเล็กน้อย และมีความกว้างกว่าศรีษะ 2.5-3 เท่า 36. ยืดหยุ่นและสวมใส่สบายคือหัวใจสำคัญของชุดนอน และเนื้อผ้าควรจะซึมซับเหงื่อและแห้งในเวลาไม่นาน และคุณสมบัติเหมาะสมอัตราส่วนที่เหมาะสมของชุดนอน คือ ฝ้าย 95% พอลิยูรีเทน 5% ส่วนชุดนอนที่เป็นผ้าไหมที่มีสัมผัสนิ่มลี่น จะช่วยให้มีความผ่อนคลายระหว่างนอนมากยิ่งขึ้น และควรเลือกชุดนอนที่ขนาดหใญ่กว่าปกติ 1 ไซส์ 35. เข้าห้องน้ำก่อนนอน จะช่วยให้ไม่ตื่นมากลางดึก การตื่นขึ้นมากลางดึกจะทำให้ประสิทธิภาพการนอนลดลง หากตื่นกลางดึกซ้ำ ๆ นาน ๆ ไปอาจเกิดความเคยชิน ทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ 37. กลิ่นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการนอนหลับสบาย  และการเข้านอนอย่างผ่อนคลายด้วยอโรมาเทอราพที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณ โดยเลือกกลิ่นที่ตัวเองชอบ โดยเฉพาะน้ำมันลาเวนเดอร์ที่ช่วยให้รู้สึกสบายใจ นอกจากนี้ยังมีกลิ่นยูคาลิปตัส เปปเปอร์มินต์ ส้ม และเจอเรเนียม กลิ่นอ่อนโยนเหล่านี้ช่วยให้เรานอนหลับได้ดี 38. ดิจิทัลดีท็อกซ์  คือการลดความเครียดด้วยการลดการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล เพราะส่งผลต่อการล้าของร่างกายจะทำให้คุณภาพการนอนลดลง  มีวิธีการดังนี้ ไม่ตอบแชทหรือไลน์ทันที หากเป็นไปได้ให้ลบแอฟโซเซียลมีเดียที่ไม่จำเป็นออก ปิด wi-fi  หากทำได้เราควรให้โทรศัพท์ห่างจากตัวขณะนอนหลับ ให้คิดเสียว่าถึงไม่มีแอปพลิเคชั่นหรือไวไฟก็ไม่ได้ลำบากนัก   39. เข้านอนให้เป็นเวลา ไม่ควรนอนดึกมาก ระยะเวลาที่ควรเข้านอนคือ 21.00-23.00 น. รวมถึงตื่นนอนให้เป็นเวลาด้วย สิ่งที่ไม่ควรทำ และ หลีกเลี่ยงก่อนนอน 40. หลีกเลี่ยงกาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มกระตุ้นประสาททุกชนิด 4-6 ชั่วโมงก่อนนอน 41. ห้ามสวมถุงเท้าก่อนนอน เนื่องจากร่างกายระบายความร้อนไม่ดี และจะส่งผลต่อนอนหลับไม่สนิท 42. ควรลดอาหารที่มีโซเดียม เพราะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ร่างกายกระสับกระส่าย ทำให้นอนหลับยากขึ้น อาหารที่มีโซเดียมสูง เช่น ผลไม้ดอง ปลาเค็ม กุ้งแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มันฝรั่งทอดกรอบ รวมถึงการปรุงอาหารเค็มจัดหรือใส่ผงชูรสปริมาณมากด้วย 43. ของหวานๆ เพราะน้ำตาลจะกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัว ทำให้เราหลับยาก 44. ทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน หลีกเลี่ยงการคิดเรื่องเครียดและทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกตื่นตัว เช่น เล่นเกม ดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 45. อย่าเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืน เพราะแสงสว่างทำให้สมองรับรู้ว่าเป็นเวลากลางวัน และยับยั้งการหลั่งสารเมลาโทนิน ซึ่งมีประโยชน์ช่วยให้หลับสนิท หากคุณต้องการอ่านเนื้อหาละเอียดถึงเคล็ดลับของการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ มาอ่าน “100 เคล็ดลับยกระดับคุณภาพการนอน”  เพราะเพียงแค่นอนหลับสนิทก็จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้หมดปัญหาไม่ตื่นในตอนเช้า ง่วงตอนกลางวัน เนื้อหาภายในเล่ม :  เปลี่ยนเวลา 1 ใน 3 ของชีวิตคุณให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เพียงแค่นอนหลับสนิทก็จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวหลับง่าย ไม่ตื่นกลางดึก สดชื่นหลังตื่นนอน ไม่ “ติดหนี้” การนอน หมดปัญหาไม่ตื่นในตอนเช้า ง่วงตอนกลางวัน จัดการเวลาใน 1 วัน ให้มีเวลานอนตอนกลางคืนอย่างเพียงพอ ไม่ต้องนอนตุนเอาไว้ แนะการออกกำลังกายที่เหมาะสมปรับตัวได้จนกลายเป็นกิจวัตร สารบัญ บทนำ หากไม่นอนอาจเสียชีวิตได้อย่างนั้นหรือ!? เหตุใด “การนอน” จึงจำเป็น บทที่ 1 เริ่มเปลี่ยนจากภายในร่างกาย! เทคนิคการกินอาหารเพื่อปรับ “จังหวะการนอน” บทที่ 2 การทำอย่างต่อเนื่องจะเป็นพลัง! เทคนิคการออกกำลังกายที่ช่วยให้ “หลับสนิท” บทที่ 3 ควรทำให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน! กิจวัตรที่ช่วย “ยกระดับคุณภาพการนอน” บทที่ 4 ขจัดอาการนอนไม่หลับ! “เคล็ดลับการนอน” ที่ช่วยให้หลับง่าย บทที่ 5 สาเหตุของอาการป่วย อุบัติเหตุ หรือแม้แต่คดีฆาตกรรม!? “ความผิดปกติด้านการนอน” เป็นสิ่งน่ากลัว! ข้อมูลอ้างอิง โทะกิโอะ โนว์เลดจ์. (2565). 100 เคล็ดลับยกระดับคุณภาพการนอน. นานมีบุ๊คส์. อรพิชญา ไกรฤทธิ์. (16 สิงหาคม 2559). 9 เทคนิค ช่วยให้การนอนหลับของเราดีขึ้น. RAMA Channel. https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/9-เทคนิค-ช่วยให้การนอนหล/ ธัญญ์นภัส เทวกุล. (13 มีนาคม 2562). นอนไม่หลับแก้ได้ ไม่ต้องพึ่งยา. สมิติเวช. https://www.samitivejhospitals.com/th/article/detail/แก้ปัญหานอนไม่หลับ Visits: 170 Post Views: 285 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineแบ่งปันกัน             Facebook Comments facebook comments

แบ่งปันกัน
Read More »

Visits: 1363

แบ่งปันกัน

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.