หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laboratory
หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laboratory

หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laboratory

ชวนอ่านหนังสือประกอบการเรียน : CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Basic Chemistry Laborator 1 และเชื่อมโยงหนังสือที่ต้องเรียนควบคู่ไปกับเคมี 1 ด้วย

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการผ่านการฝึกเทคนิคการทดลองต่าง ๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลและความคิด ทดลองและเรียนรู้เป็นรายบุคคล

ดูคลิปแนะนำหนังสือแบบย่อ ก่อนเลือกอ่านและยืม

มีหนังสือประกอบหลายเล่ม ที่ควบคู่ไปกับการเรียนรายวิชา หนังสือประกอบการเรียน : CHM61-101 เคมี 1 Chemistry I

คลิกอ่านที่หน้าปก เลขหมู่ ต้องการยืมไปห้องสมุดได้เลย

คู่มือปฏิบัติการเคมี 1 เล่มนี้ จัดทำโดยอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเรียน แนะนำทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ/เทคนิคการทดลอง

   ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการ  ทางเคมี ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรทราบ เช่น อันตรายจากสารเคมี การเตรียมน้ำยาเคมี การป้องกันและการแก้ไขอุบัติเหตุจากการปฏิบัติทางเคมี การใช้/การติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกระบวนการทดลอง รวมทั้งข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ/หรือให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้อง 
       เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตอนที่ 2 เทคนิคการใช้อุปกรณ์ตอนที่ 3 เทคนิคการทดลองตอนที่ 4 เทคนิคการเตรียมสารละลาย

  เล่มนี้เหมาะสำหรับเป็นคู่มือสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ระดับเบื้องต้นสำหรับของการเรียนการสอนวิชา เคมีอินทรีย์ของนักศึกษาสาขาที่ต้องเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ เนื้อหา
1. ระบบการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องทดลอง
รูปตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
2. การตกผลึกและการหาจุดหลอมเหลว
3. การหาค่าคงที่ทางฟิสิกส์ (Physical constants) ของสาร
จุดหลอมเหลว จุดเดือดของของเหลว
4. โครมาโตกราฟี
5. แอลเคน และแอลคีน
6. เบนซีน  7. แนพทาลีน
8. แอลกอฮอล์ 9. สารประกอบฟีนอล
10. กรดีดไฮด์และคีโตน
11. กรดอินทรีย์
12. เอสเทอร์ และไขมัน 13. เอมีน
14. การวิเคราะห์ธาตุต่างๆ ในสารอินทรีย์
15. การวิเคราะห์สารอินทรีย์
16. สเตริโอเคมี

  นำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับทฤษฎีในการเรียนการสอนวิชาเคมีอินทรีย์ระดับขั้นพื้นฐาน เนื้อหามีหัวข้อหลัก ๆ คือ — การทำงานในห้องปฏิบัติการเคมีอย่างปลอดภัย — ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อมีอุบัติเหตุ — เครื่องแก้วสามัญซึ่งใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ — การทดลอง : จุดเดือดและจุดหลอมเหลว ; การตกผลึก ; การสกัดด้วยตัวทำละลาย ; การกลั่นอย่างง่ายและการกลั่นลำดับส่วน ; การกลั่นด้วยไอน้ำ ; โครมาโทรกราฟี ; สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ; แอลกอฮอล์ ; แอลคิลเฮไลด์ ; สารประกอบฟีนอล ; แอลดีไฮด์และคีโทน ; กรดคาร์บอกซิลิก ; เอสเทอร์และไขมัน ; แอมีน ; แอไมด์และไนไตรล์ ; โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ; การวิเคราะห์สารอินทรีย์ ; สเตอริโอเคมี — รีเอเจนต์ — ความเข้มข้นของกรดสามัญและแอมโมเนีย

เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีก่อนการทดลอง เทคนิคการใช้ การเก็บ การรักษาเครื่องแก้ว และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาใช้เป็นคู่มือปฏิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีอนินทรีย์

แนะนำและใช้เป็นคู่มือในด้านความรู้พื้นฐานในงานปฏิบัติการทางเคมี ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในงานปฏิบัติการทางเคมี อุปกรณ์พื้นฐานในการทำปฏิบัติการทางเคมี  เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานปฏิบัติการทางเคมี  อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อความปลอดภัย  และมีตัวอย่างการทดลอง 12 ตัวอย่าง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Related

Visits: 1800

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.