หนังสือประกอบการเรียน MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics
หนังสือประกอบการเรียน MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics

หนังสือประกอบการเรียน MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน Basic Mathematics

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปริมาณ(จำนวนโครงสร้าง ปริภูมิ และ การเปลี่ยนแปลง กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ “รูปร่างและจำนวน” เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่สำคัญทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้นได้ หัวข้อในรายวิชานี้ประกอบด้วย สมการกำลังสอง ระบบสมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เส้นตรง เส้นโค้งพาราโบลา ฟังก์ชันเลขยกกำลังและลอการิทึม และสัญลักษณ์เชิงการบวก

คณิตแสดดดดดดดดด

1. สนใจคณิตศาสตร์ = หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณ 2. เกลียดคณิตศาสตร์ = หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณที่สุด 3. หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราเรียน 4. หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่วรรณกรรมเยาวชน

คณิตศาสตร์สุดกวนที่ชวนให้รักตัวเลข

QA37.3 ว622ค 2558

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์เบื้องต้นกับการนำไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื้อหาในแต่ละบท สรุปนิยามพื้นฐาน หลักสำคัญและเทคนิค อธิยายตัวอย่างประกอบในการแก้โจทย์ปัญหา

QA107 ค4ท 2540

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน

อธิบายวิธีแก้ปัญหาโจทย์อย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบตัวอย่างชัดเจน การพิสูจน์สูตรและทฤษฎีบทจะรวมไว้ในโจทย์ตัวอย่าง ท้ายบทมีโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมคำตอบ

QA139 อ9ท 2540

คณิตศาสตร์พื้นฐาน/พีระพล ศิริวงศ์

อธิบายวิธีแก้ปัญหาโจทย์อย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบตัวอย่างชัดเจน การพิสูจน์สูตรและทฤษฎีบทจะรวมไว้ในโจทย์ตัวอย่าง ท้ายบทมีโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมคำตอบ

QA107 พ6ค 2542

e-book จำนวน 193 หน้า แต่ละบทอธิบายเนื้อหา มีตัวอย่างโจทย์พร้อมแสดงวิธีทำ ท้ายบทมีแบบฝึกหัด สามารถเข้าใช้ ผ่าน URL ด้านล่าง

คณิตศาสตร์เบื้องต้น : คลิปประกอบการเรียน

คณิตศาสตร์เบื้องต้น MTH1003 01

Visits: 72

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.