อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย รายวิชา PHD-206

Post Views: 28 วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับจำนวน 35 คน (กลุ่มที่ 2) https://goo.gl/forms/oPBohtA9iEDwoM7U2 ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกเลย https://goo.gl/forms/uTj1ohdfnO5aJ9YA2 ขอความกรุณากรอกแบบประเมินด้วยนะครับ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย รายวิชา PHD-206

Post Views: 18 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับจำนวน 35 คน (กลุ่มที่1) https://goo.gl/forms/XerkjZTihDKCrGkg1 ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกเลย https://goo.gl/forms/R2jUNldTsK8pA1l32 ขอความกรุณากรอกแบบประเมินด้วยนะครับ