ชวนอ่าน

เพราะความรู้เกิดขึ้นง่ายจากการอ่าน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการบอกกล่าวกันว่ามหาวิทยาลัยที่ครบรอบ 30 ปีในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  หากใครยังไม่รู้จัก  มาทำความรู้จักการผ่านเพจนี้กันได้เลย

 

           สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 222 ถนนมหาวิทยาลัย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

           เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

          มีความเป็นมาอย่างไร  และกำลังจะครบ 30 ปีแล้ว  มาดูกันค่ะ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การธรรมรัฐ

เป็นแหล่งเรียนรู้

เป็นหลักในถิ่น

เป็นเลิศสู่สากล

ปณิธาน

    ปรัชญาการศึกษา  (Educational Philosophy) และอัตลักษณ์ (Identity)


            ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ภายใต้กรอบแนวคิด “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” (Academic Excellence with Professional Skills)

                   เก่งวิชาการ (Academic Excellence) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่

                   เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติการฝึกภาคสนาม การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)


          อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นทั้ง“คนดีและคนเก่ง”

                   คนดี หมายถึง บัณฑิตที่มีความกตัญญูมีวินัย มีจิตอาสา และมีคุณธรรมจริยธรรมสําคัญที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ

                   คนเก่ง หมายถึง บัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีภาวะความเป็นผู้นํา และมีทักษะในการปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเชี่ยวชาญ

ภารกิจ

มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ

    1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ
    2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
    3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็น และเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
    4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 29 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2535 

ตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30 ปี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30 ปี

Timeline 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Visits: 274

Facebook Comments

facebook comments