สตอรี่ : 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการบอกกล่าวกันว่ามหาวิทยาลัยจะครบรอบ 30 ปีในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  หากใครยังไม่รู้จัก  มาทำความรู้จักการผ่านเพจนี้กันได้เลย

 

           สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 222 ถนนมหาวิทยาลัย หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

           เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

          มีความเป็นมาอย่างไร  และกำลังจะครบ 30 ปีแล้ว  มาดูกันค่ะ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การธรรมรัฐ

เป็นแหล่งเรียนรู้

เป็นหลักในถิ่น

เป็นเลิศสู่สากล

ปณิธาน

    ปรัชญาการศึกษา  (Educational Philosophy) และอัตลักษณ์ (Identity)


            ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ภายใต้กรอบแนวคิด “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” (Academic Excellence with Professional Skills)

                   เก่งวิชาการ (Academic Excellence) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่

                   เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติการฝึกภาคสนาม การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)


          อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นทั้ง“คนดีและคนเก่ง”

                   คนดี หมายถึง บัณฑิตที่มีความกตัญญูมีวินัย มีจิตอาสา และมีคุณธรรมจริยธรรมสําคัญที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ

                   คนเก่ง หมายถึง บัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีภาวะความเป็นผู้นํา และมีทักษะในการปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเชี่ยวชาญ

ภารกิจ

มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ

    1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ
    2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
    3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็น และเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
    4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 29 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2535 

ตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30 ปี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30 ปี

Timeline 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2510
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2510

รณรงค์เรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2510 เริ่มมีการเรียกร้องให้มีมหาวิทยาลัยที่นครศรีธรรมราช โดยผู้จุดประกายความคิดคือ ครูน้อม อุปรมัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุที่ครูน้อมเคยเป็นครูทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตลอดจนเป็นอาจารย์และกรรมการพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง จึงตระหนักถึงความสำคัญของการมีมหาวิทยาลัยและได้เสนอให้รัฐบาลเพื่อพิจารณา ซึ่งเป็นการเรียกร้องก่อนที่ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยจะมีมหาวิทยาลัยก่อนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีด้วยซ้ำ แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถผลักดันให้เป็นจริงได้ แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดและดำริของครูน้อมยังเป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน เช่นเดียวกับที่คนนครยังมีความหวังเรียกร้องให้มีมหาวิทยาลัยที่เมืองนครศรีธรรมราชเรื่อยมา

บทความที่เกี่ยวข้อง
 • 15 เส้นทางสายรถไฟ สายสวยทั่วโลก สัมผัสได้ไม่ไกลเกินเอื้อม

  15 เส้นทางสายรถไฟ สุดโรแมนติกที่ควรได้สัมผัสสักครั้งในชีวิต ที่เลือกมาเป็นเส้นทางที่ติดอันดับความสวย ความโรแมนติก ที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ต้องเดินทางสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้น จึงจะได้รับประสบการณ์อันเยี่ยมจากเรื่องราวระหว่างทางที่ได้พบเห็น และสัมผัส ลองมาอ่านดูค่ะ ไม่แน่เรื่องราวนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินตามความฝันก็อาจเป็นได้ กับการเดินทาง เส้นทางสายรถไฟ
 • เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือเพลงประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นอารยะของสังคมทุกยุคทุกสมัย มีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป สถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันด้านไหน หรือวงการไหนที่เกิดขึ้นมาและดำรงอยู่ในสังคม ต่างก็จัดให้มีดนตรีและบทเพลงประจำสถาบันของตน เพื่อให้บุคคลนั้นๆ ได้ภาคภูมิใจถึงความเป็นอารยะของสถาบันของตน รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีเพลงประจำสถาบันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีหลายเพลง
 • ปักหมุด 10 จุดเช็คอินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่พลาดไม่ได้

  ปักหมุด 10 จุดเช็คอินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวย สบาย ไร้มลพิษ จุดเช็คอินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช (เขาหลวง) ทางด้านทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ขนาบทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอท่าศาลา ภายในเนื้อที่ 9,000 กว่าไร่ของมหาวิทยาลัย รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสงบ มีความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์ ไม่มีควันพิษ
 • อ่างเก็บน้ำคลอง กะทูน : สวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้

  ชวนสำรวจ ท่องเที่ยว และย้อนอดีตสวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้ อ่างเก็บน้ำกะทูน ณ พิปูน นครศรีธรรมราช พร้อมเรียนรู้อดีตที่ยังจำฝังใจของผู้คน
 • นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วง 10 ปีแรก มีมุมมองและข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในรอบ30 ปีอย่างไร
 • 30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 25 ปีในฐานข้อมูล Scopus

  ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอะไรบ้าง อาจารย์ ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุลรวบรวมและัวิเคราะห์ให้
 • 30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Then and Now

  30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Then and Now ครบวันสถาปนาในวันที่ 29 มีนาคม 2565 นี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
 • แหล่งชิมแหล่งช้อป ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  แหล่ งชิมแหล่งช้อป ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการแนะนำร้านเครื่องดื่ม รวมถึงแหล่งซื้อของร้านค้าต่าง ๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ห้องประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ห้องประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้องประชุมเขาหลวงห้องโมคลาน อาคารบริหารห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมฯห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรีห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอายุครบ 30 ปี ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 นี้
 • 29 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 29 ชื่อเรียก

  29 มีนาคม 2564 ครบรอบสถาปนา 29 ปี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มี 29 ชื่อเรียกที่มีที่มาอย่างไร มารู้จักกัน

Facebook Comments

facebook comments

Back To Top