++คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กร

เน้นการบริหารจัดการองค์การ โดย – จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม และจะต้องเผยแพร่นโยบายแก่สาธารณชน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพขององค์กร – ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ขอบเขตของการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – ชี้บ่งและเข้าถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายและข้อกำหนดให้เข้าลักษณะปัญหาขององค์กรได้ – กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม จัดทำเป็นเอกสารและมีการสื่อสาร – กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน – ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยฝ่ายบริหาร เพื่อมั่นใจว่าระบบยังคงความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายโครงการสำนักงานสีเขียว
Facebook Page
รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รองประธานคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และทำหน้าที่เป็นประธานหมวด 2
Facebook Page
นายธรณิศ หาญใจ
คณะอนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการภายในและภายนอกสำนักงาน
Facebook Page
นายปรีชา รัสมี
อนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
อนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะด้านการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นายสุวัฒน์ เกิดมณี
อนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนด้านการจัดการของเสีย
นางสาวนริสา บ้วเชย
อนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เป็นประธานหมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
นายธวัชชัย ประดู่
อนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เป็นประธานหมวด 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
น.ส.พัชรินทร์ ภาวิกานนท์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจริยา รัตนพันธุ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.