ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.
สำนักงานสีเขียว
++คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กร

++คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กร

เน้นการบริหารจัดการองค์การ โดย – จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม และจะต้องเผยแพร่นโยบายแก่สาธารณชน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพขององค์กร – ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ขอบเขตของการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – ชี้บ่งและเข้าถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายและข้อกำหนดให้เข้าลักษณะปัญหาขององค์กรได้ – กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม จัดทำเป็นเอกสารและมีการสื่อสาร – กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน – ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยฝ่ายบริหาร เพื่อมั่นใจว่าระบบยังคงความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
[tmm name="green-office"]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.