++ คณะทำงานด้านการสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานหมวด 2
นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
หัวหน้าสำนักงานสีเขียว
นายธีรวัฒน์ ศรีบุญเอียด
คณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ
นางสาวปรารถนา คชินทร
คณะอนุกรรมการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
นางสันถัต สารักษ์
คณะอนุกรรมการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
นางนิตยา ทองปะนะ
คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมช่องทาง facebook
นายสมภพ เอียดสี
คณะอนุกรรมการ
ออกแบบสื่อและนิทรรศการ
นายธรณิศ หาญใจ
คณะอนุกรรมการ
ออกแบบสื่อ
นายพิชัยยุทธ์ สุวิทยารัตน์
คณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน
นายอนุรักษ์ คงคิด
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
นายเกียรติศักดิ์ ใบระเหม
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
นายณัฐพล จันทนา
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
นางสาวบุษกร ผึ้งภักดี
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการลดการใช้พลังงาน
นายสุทธิรักษ์ จริตงาม
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อ
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อผ่านเว็บไซต์
Green Organization
นายชัชวาล นาคพันธุ์
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อผ่านเว็บไซต์
Green Organization
นางสาวธัณฐภัทร์ ดวงจันทร์
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
ทำหน้าที่เลขานุการ
Green Organization
นางสาวนัสราห์ จำปากลาย
คณะอนุกรรมการ
ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
Green Organization

Leave a Reply

Your email address will not be published.