คณะทำงาน

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด มีทีมงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  โดยแบ่งตามหมวดทั้ง 6 หมวด  ดังนี้


1. คณะอนุกรรมการด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายโครงการสำนักงานสีเขียว
Facebook Page
รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รองประธานคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และทำหน้าที่เป็นประธานหมวด 2
Facebook Page
นายธรณิศ หาญใจ
คณะอนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการภายในและภายนอกสำนักงาน
Facebook Page
นายปรีชา รัสมี
อนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
อนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะด้านการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นายสุวัฒน์ เกิดมณี
อนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนด้านการจัดการของเสีย
นางสาวนริสา บ้วเชย
อนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เป็นประธานหมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
นายธวัชชัย ประดู่
อนุกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เป็นประธานหมวด 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
น.ส.พัชรินทร์ ภาวิกานนท์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจริยา รัตนพันธุ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานหมวด 2
นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
หัวหน้าสำนักงานสีเขียว
นายธีรวัฒน์ ศรีบุญเอียด
คณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ
นางสาวปรารถนา คชินทร
คณะอนุกรรมการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
นางสันถัต สารักษ์
คณะอนุกรรมการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
นางนิตยา ทองปะนะ
คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมช่องทาง facebook
นายสมภพ เอียดสี
คณะอนุกรรมการ
ออกแบบสื่อและนิทรรศการ
นายธรณิศ หาญใจ
คณะอนุกรรมการ
ออกแบบสื่อ
นายพิชัยยุทธ์ สุวิทยารัตน์
คณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน
นายอนุรักษ์ คงคิด
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
นายเกียรติศักดิ์ ใบระเหม
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
นายณัฐพล จันทนา
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
นางสาวบุษกร ผึ้งภักดี
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการลดการใช้พลังงาน
นายสุทธิรักษ์ จริตงาม
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อ
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อผ่านเว็บไซต์
Green Organization
นายชัชวาล นาคพันธุ์
คณะอนุกรรมการ
ดูแลเรื่องการเผยแพร่สื่อผ่านเว็บไซต์
Green Organization
นางสาวธัณฐภัทร์ ดวงจันทร์
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
ทำหน้าที่เลขานุการ
Green Organization
นางสาวนัสราห์ จำปากลาย
คณะอนุกรรมการ
ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
Green Organization

3. คณะอนุกรรมการด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

นายธวัชชัย ประดู่
ประธานคณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นายเมษา สินทบทอง
รองประธานคณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นางสาวนริสา บัวเชย
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดกระดาษ
นายสมศักดิ์ ประทุมทอง
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดกระดาษ
นางสาวบุญเพ็ญ ชูทอง
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า
นายไกรสร สายวารี
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
นายพิชัยยุทธ์ สุวิทยารัตน์
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
น.ส.ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นางอมราพร ชุมชนะ
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นางสาวรุจิรา เต็มราม
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
ประสานงาน จัดทำรายงาน

4. คณะอนุกรรมการด้านการจัดการของเสีย

นายสุวัฒน์ เกิดมณี
ประธานคณะอนุกรรมการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย
นางสาวกฤษณา เสตพงศ์
รองประธานคณะอนุกรรมการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย
นายเขมชาติ เสมแดง
คณะอนุกรรมการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย
นายเลอศักดิ์ มุติชน
คณะอนุกรรมการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย
นางสาวสุจิตรา เมฆหมอก
คณะอนุกรรมการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย
นายพิชัยยุทธ์ สุวิทยารัตน์
คณะอนุกรรมการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย
นายธนชัย คำสมาน
คณะอนุกรรมการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย
นายไกรสร แก้วอุดม
คณะอนุกรรมการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย
นายพงศ์สุวรรณ แก้วทอง
คณะอนุกรรมการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย
นางสาวขนิษฐา จิตรหลัง
คณะอนุกรรมการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย
นางชื่นณัสฐา เสนาะโสตร์
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
รณรงค์การกำจัดขยะและของเสีย

5. คณะอนุกรรมการด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

นายธรณิศ หาญใจ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นางสาวรจนา หมาดหล้า
รองประธานคณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายสมศักดิ์ ประทุมทอง
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายวิรัตน์ ฉิมสุด
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายนุรุณ จำปากลาย
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายนาวิน เนาวพงศ์
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายเบญจา ภูริพงศธร
คณะอนุกรรมการ
ดูแลและจัดสภาพภายในและภายนอกสำนักงาน
นายปรีชา รัสมี
คณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบการซ้อมหนีไฟและภาวะฉุกเฉิน
นางสาวจริยา รัตนพันธุ์
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
ประสานงานและทั่วไป

6. คณะอนุกรรมการด้านการจัดซื้อและจัดจ้าง

นางสาวนริสา บัวเชย
ประธานอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางอมราพร ชุมชนะ
รองประธานอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายพิชัย พูลสวัสดิ์
อนุกรรมการ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์โสตฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายเมษา สินทบทอง
อนุกรรมการ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์โสตฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางกิตติพร ศรีเพ็ชร
อนุกรรมการ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางบุษรา มีแก้ว
อนุกรรมการ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางจารุพ้นธุ์ พรุเพชรแก้ว
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประสานงานและจัดประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published.