ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.
สำนักงานสีเขียว
คณะทำงาน

คณะทำงาน

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด มีทีมงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  โดยแบ่งตามหมวดทั้ง 6 หมวด  ดังนี้


1. คณะอนุกรรมการด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

[tmm name=”green-office”]

2. คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

[tmm name=”%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3″]

3. คณะอนุกรรมการด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

[tmm name=”3-energy-and-resource”]

4. คณะอนุกรรมการด้านการจัดการของเสีย

[tmm name=”4-waste-and-waste-water-management”]

5. คณะอนุกรรมการด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

[tmm name=”5-indoor-outdoor-environmental”]

6. คณะอนุกรรมการด้านการจัดซื้อและจัดจ้าง

[tmm name=”6-green-procurement”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.