สื่อรักษ์โลก

ขั้ินตอนการทำสื่อการอบรม ห้องสมุดสีเขียว เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน 1. การจัดเตรียมอุปกรณ์          เน้นการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ผ้า  หากจะใช้ผ้าที่รักษ์โลกจริง […]

ห้องสมุดสีเขียวกับการเป็นแหล่งเรียนรู้รักษ์โลก

ห้องสมุด คือแหล่งรวมสารสนเทศทุกประเภท  การเป็นห้องสมุดสีเขียว หรือ Green Library  เป็นห้องสมุดที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงการบริหารจัดการ  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการกับผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่้งแวดล้อม ทั้งการลดการปล่อยก๊าซที่เป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะเรือนกระจก ที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน  การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การประหยัดน้ำโดยการหันมาให้ความสำคัญและประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดแทน  การแยกขยะ […]