ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.
สำนักงานสีเขียว
หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
“สำนักงานสีเขียว (Green office) “ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์ 2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

     สำนักงานจะต้องฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความสามารถและศักยภาพที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสํานักงาน ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการนํ้าเสีย การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การป้องกันและเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น  โดยมีวิธีการฝึกอบรมและการสื่อสาร

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมิินความเข้าใจ

มีการกำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรม ประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงานทุกคน ในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. CLM หัวใจสีเขียว 
2. โครงการอบรมสร้างสำนักงานสีเขียว Green Offic
3. การป้องกันอัคคีภัย  
      ในการฝึกอบรมของพนักงานศูนย์บรรณสารฯ มีการจัดเก็บรายละเอียดของการเข้าร่วมอบรมของพนักงานไม่ครบทุกครั้ง และรวมถึงการทดสอบความเข้าใจในเรื่องที่อบรม  โดยการทำแบบทดสอบจาก google form และ kahoot  จำนวน 2 ครั้ง ดังรายละเอียด
         1. CLM หัวใจสีเขียว  มีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวนทัั้งสิ้น 50 คน  จากพนักงานทั้งหมด 53 คน คิดเป็นร้อยละ 94.33 แต่การอบรมครั้งนี้ไม่ได้จัดทำแบบทดสอบ     
มีการกำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรม ประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงานทุกคน ในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. CLM หัวใจสีเขียว  จัดขึ้นในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติการทำงานควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างการตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในสำนักงาน และเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของศูนย์
บรรณสารฯ 
2. โครงการอบรมสร้างสำนักงานสีเขียว Green Offic
3. การป้องกันอัคคีภัย  
      ในการฝึกอบรมของพนักงานศูนย์บรรณสารฯ มีการจัดเก็บรายละเอียดของการเข้าร่วมอบรมของพนักงานไม่ครบทุกครั้ง และรวมถึงการทดสอบความเข้าใจในเรื่องที่อบรม  โดยการทำแบบทดสอบจาก google form และ kahoot  จำนวน 2 ครั้ง ดังรายละเอียด
      1. CLM หัวใจสีเขียว  มีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวนทัั้งสิ้น 50 คน  จากพนักงานทั้งหมด 53 คน คิดเป็นร้อยละ 94.33 แต่การอบรมครั้งนี้ไม่ได้จัดทำแบบทดสอบ แต่ทำแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับการอบรม
      2. การอบรมสร้างสำนักงานสีเขียว Green Office  มีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวนทัั้งสิ้น 48 คน  จากพนักงานทั้งหมด 53 คน คิดเป็นร้อยละ 90.56 และการอบรมครั้งนี้ไม่ได้จัดทำแบบทดสอบ 
      3. การป้องกันอัคคีภัย มีพนักงานเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 42 คน จากบุคลากรทั้งหมด 53 คนและพนักงานรักษาความปลอดภัยอีก 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.77 และมีการทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของผู้เข้าร่วมอบรม โดยใช้้ google form เพื่อทดสอบความรูู้ของบุคลากรที่เข้าอบรม ผลการทดสอบปรากฎว่ามีผลการทดสอบร้อยละ 80.80  
และบันทึกประวัติการอบรมของพนักงานแต่ละบุคคลที่มีการอบรมเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว
การอบรมแต่ละหลักสูตรมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ทำหน้าที่ในการจัดทำโครงการ ประสานงานและดำเนินการจัดการอบรม และการประเมินผลการอบรม ดังรายละเอียด
       โครงการอบรมสร้างสำนักงานสีเขียว Green Officวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต  จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว
        การป้องกันอัคคีภัย  วิทยากร คือ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมืออาชีพ จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
หมวด/ตัวชี้วัดหลักฐานการดำเนินการ
2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการอบรม
1. ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย คือ ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจกโครงการ CLM หัวใจสีเขียว

การอบรมความเข้าใจสำนักงานสีเขียว Green Office
2. ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ 1. โดยผู้รับการฝึกอบรมต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตรผู้เข้าร่วมโครงการ CLM หัวใจสีเขียว

รายชื่อผู้เข้าอบรมสำนักงานสีเขียว Green Office
3. ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ ประเมินขณะปฏิบัติงานแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคึภัย

คะแนนแบบสอบถามอัคคีภัย
4. จัดทำประวัติการอบรมของพนักงานประวัติการฝึกอบรมเรื่อง-Green-Office-ของ-จนท
2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม หนังสือเชิญวิทยากรเทศบาลนครฯ 60
1. ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
2. ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์หนังสือเชิญวิทยากรเทศบาลนครฯ 60

เกณฑ์ 2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

    สํานักงานจะต้องดําเนินการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละระดับของสำนักงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย และทันสถานการณ์ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสํานักงาน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการเปิดช่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือการเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม 

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและแนวทางการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน รวมถึงกำหนดหัวข้อในการสื่อสารและความถี่ ดังนี้
ช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
facebook Fanpage
1. การสื่อสารผ่าน facebook fanpage เป็นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ความถี่ในการสื่อสาร จะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งเมื่อมีการทำกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือกิจกรรม
IMG_20190529_171219
บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
3. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสื่อสารในเรื่องที่ต้องการจะสื่อสารให้น่าสนใจและดึงดูดใจผู้ชม เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องตามหมวดของสำนักงานสีเขียว โดยใช้ชื่อรายการว่า “บรรณสารสีเขียว” มีความถี่ในการจัดทำ เดือนละ 1 ครั้ง และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ facebook เว็บไซต์ จออืเล็กทรอนิกส์
การประชุมร่วมกันของคณะทำงานและพนักงาน
5. การสื่อสารผ่านการประชุมของหน่วยงาน ทั้งการประชุมของคณะทำงานของสำนักงานสีเขียว และการประชุมอื่น ๆ มีความถี่ในการจัดทำ เดือนละ 1-2  ครั้ง 
Line กลุ่ม
9. Line กลุ่ม  เป็นการสื่อสารระหว่างคณะทำงานและที่ปรึกษาระหว่างกัน สอบถามปัญหา ความคิดเห็นร่วมกัน ใช้่อย่างต่อเนื่อง 
64388741_364163714235508_121113658225852416_n
ป้ายประชาสัมพันธ์
9. ป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคารสำนักงาน ส่วนใหญ่จะเน้นภาพมากกกว่าเนื้อหา ได้แก่ นโยบายสิ่งแวดล้อม  มาตรการ เป็นต้น
เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว
2. การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ จาก URL greenlib.wu.ac.th เป็นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเช่นเดียวกับ facebook ความถี่ในการสื่อสาร จะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งเมื่อมีการกิจกรรมและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือกิจกรรม และจะให้มีการเชื่อมต่อกับ facebook เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงมากขึ้น
ไลฟ์สด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ facebook live
4. การสื่อสารผ่านการไลฟ์สด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ facebook live จะดำเนินการในเรื่องที่มีเนื้อหาวิชาค่อนข้างยาก การดำเนินการช่องทางนี้จะเป็นการนำมาพูดให้เช้าใจง่ายชึ้น
คลิป รายการบรรณสารสีเขียว
6. คลิปสั้น ๆ ผ่านรายการบรรณสารสีเขียว  ความถี่ในการสื่อสาร จะมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมวดต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์อย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง
ระบบ e-office
8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นการประกาศมาตรการเรื่องที่เกี่ยวข้อง ความถี่ในการสื่อสาร จะมีการปรับปรุงข้อมูลตามความจำเป็น โดยจะเน้นเนื้อหาที่ต้องมีการลงนาม
suggestion-box-e1527787946907
กล่องรับฟังความคิดเห็น
10. กล่องรับฟังความคิดเห็น (Suggestion Box) เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น จัดวางไว้หน้าเว็บไซต์สำนักงานสีเขียว (greenlib.wu.ac.th)
รายการบรรณสารสีเขียว
มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้กับพนักงาน ในการรับรู้และตระหนักในปัญหาและการแก้ไขสิ่งแวดล้อม โดยพยายามจะสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
หมวด/ตัวชี้วัดหลักฐานการดำเนินการ
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน และกำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยในเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.) เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร (ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ) เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก โดยผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)
o ๔. กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
แผนการสื่อสารและกระบวนการสร้างจิตสำนึก
2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดข้างต้น
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ และนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข โดยผ่านช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ เช่น ไลน์ QR Code การประชุม เว็บไซต์ และมีผู้รับผิดชอบ มีการวางแผนการจัดการข้อเสนอแนะ มีการจัดการกับข้อเสนอแนะตามที่กำหนด และมีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.