++คณะทำงานการใช้พลังงานและทรัพยากร

รับผิดชอบการใช้พลังงานและทรัพยากร
นายธวัชชัย ประดู่
ประธานคณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นายเมษา สินทบทอง
รองประธานคณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นางสาวนริสา บัวเชย
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดกระดาษ
นายสมศักดิ์ ประทุมทอง
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดกระดาษ
นางสาวบุญเพ็ญ ชูทอง
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า
นายไกรสร สายวารี
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
นายพิชัยยุทธ์ สุวิทยารัตน์
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
น.ส.ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นางอมราพร ชุมชนะ
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล
คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นางสาวรุจิรา เต็มราม
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
ประสานงาน จัดทำรายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.