Skip to content

 Power BI (พาวเวอร์ บีไอ) คือ ชุดเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Analytics Tool) และสร้างรายได้อย่างน่าสนใจ Power BI Dashboard (พาวเวอร์ บีไอ แดชบอร์ด) โดยจะช่วยให้มีมุมมองในรอบด้านเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

power bi

Power BI ประกอบด้วย

  • Power BI Desktop

  • บริการ SaaS แบบออนไลน์ของบริการ Power BI

  • แอปบนมือถือของ Power BI สำหรับ Windows, iOS, Android

Power BI Desktop (พาวเวอร์ บีไอ เด็สท็อป) คือ เครื่องมือในการจัดการกับข้อมูลทั้งด้านการจัดระเบียบ การคำนวณ การปรับแต่งอัตโนมัติ และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างรายงาน  มีความสามารถในการรวมการประสานข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งฐานข้อมูล

ข้อมูลที่เราสามารถนำเข้ามาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายแหล่งดังนี้

1. นำเข้าจากไฟล์ข้อมูล ได้แก่ Excel, CSV, Text, XML, JSON เป็นต้น

2. นำเข้าจากฐานข้อมูล ได้แก่ SQL Server, Access Database, SQL Server Analysis Services Database, Oracle, MySQL, DB2, Sybase, PostgreSQL เป็นต้น

3. Power Platform ได้แก่ Power BI datasets, Power BI dataflows, Common Data Service (Legacy), Dataverse, Power Platform datafolws

4. Azure ได้แก่ Microsoft Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Azure Marketplace, Azure Blob Storage, Azure Table Storage เป็นต้น

5. Online Services ได้แก่ SharePoint Online List, Dynamics 365 (online), Google Analytics, Google Sheets เป็นต้น

6. อื่น ๆ ได้แก่ Web, Active Directory, OLE DB เป็นต้

การแชร์ข้อมูล Power BI ขั้นต่ำจะต้องเป็น Pro จึงจะสามารถ Publish ข้อมูลให้กับผู้อื่นได้และสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด หากไม่ต้องการ Share ข้อมูลให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานภายนอก Power BI จะเหมาะกับการทำข้อมูลเพื่อออกรายการในรูปแบบ Dashboard หรือในการทำ Report เพื่อสรุปข้อมูลไปใช้ประกอบการทำงาน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเขียน Code หรือ Implement กับโปรแกรมอื่นๆ ให้ยุ่งยาก เพียงนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ .xlsx เข้าสู่ Power BI และใช้เครื่องมือใน Power BI ในการสร้าง Visualization ตัวย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

ตัวอย่างหน้าจอการวิเคราะห์ข้อมูล

power bi-1
หน้าจอการวิเคราะห์ข้อมูลจากการพิมพ์ข้อมูลลงใน Excel

power bi-2
หน้าจอ Dashboard

power bi-3
หน้าจอการ Plot กราฟจากข้อมูลละติจูดลองติจูด

Hits: 65

Comments

comments