คำว่า “กราฟิก” มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ Graphikos กับ Graphein

Graphikos หมายถึง การเขียนภาพทั้งที่เป็นภาพสีและภาพขาวดำ
Graphein หมายถึง การเขียนตัวหนังสือและการใช้เส้นในการสื่อสาร

ดังนั้น Graphic” จึงหมายถึง การเขียนทั้งภาพสีและภาพขาวดำ ตลอดจนการเขียนตัวหนังสือและการใช้เส้นเพื่อสื่อความหมาย

ในความหมายที่ไปในทางของงานด้านการออกแบบ

กราฟิก หมายถึง วัสดุต่างๆ ที่ประกอบด้วยภาพถ่าย ภาพวาด สัญลักษณ์ คำบรรยาย สามารถใช้เป็นสื่อถ่ายทอด ข้อเท็จจริง และแนวความคิดบางประการได้ 

การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ การนำองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการออกแบบ

องค์ประกอบพื้นฐานของงานกราฟิก

         สิ่งสำคัญซิ่งเป็นปัจจัยหลักของการออกแบบกราฟิก คือ การจัดวางองค์ประกอบ หรือที่นิยมเรียกว่า “การวางคอมโพส” ถือเป็นหัวใจหลักที่ทำให้งานจะออกมาดีหรือไม่ดี องค์ประกอบพื้นฐานของงานกราฟิก ได้แก่

เส้น (Line) เส้นแต่ละลักษณะจะสื่ออารมณ์ที่แตกต่างกันไป

 

เส้นแนวนอน = สงบ ราบเรียบ

เส้นแนวตั้ง = มั่นคง แข็งแรง

เส้นทแยง = ไม่มั่นคง

เส้นตัดกัน = แข็งแกร่ง หนาแน่น

รูปทรง = รูปร่าง 3 มิติ เพิ่มความลึกเข้ามาเส้นโค้ง = อ่อนช้อย นุ่มนวล

เส้นประ = ไม่สมบูรณ์ โปร่ง

เส้นโค้งแบบคลื่น = นิ่มนวล ต่อเนื่อง เคลื่อนไหว

เส้นโค้งก้นหอย = ไม่มีที่สิ้นสุด เคลื่อนไหว

เส้นซิกแซ็ก = อันตราย พลัง

รูปร่าง (Shape) , รูปทรง (Form) , น้ำหนัก (Value)

รูปร่าง = องค์ประกอบต่อจากเส้น รูปร่าง 2 มิติ กว้าง ยาว สูง

น้ำหนัก = ทำให้รู้ว่ารูปทรงจะมีขนาดหนักเบา หรือโปร่ง

พื้นผิว (Texture) เป็นอีกองค์ประกอบว่างานนั้นจะออกมาในแนวไหน สื่อถึงความเก่า-ใหม่ ความมีคุณค่าหรือลักษณะเฉพาะและยังให้ความเป็นมิติ

ว่าง (Space) พื้นที่หรือพื้นหลัง ที่ผู้ออกแบบอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจให้มี ซึ่งที่ว่างจะช่วยให้สามารถควบคุมองค์ประกอบไม่ให้หนักหรือบางเกินไป

สี (Color) หัวใจสำคัญของการออกแบบ เพราะสีจะสีอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างชัดเจน

สีแดง = อันตราย เร่าร้อน รุนแรง รื่นเริง

สีส้ม = สว่าง เร่าร้อน

สีเหลือง = สว่าง สดใส

สีเขียว = สดชื่น พักผ่อน ธรรมชาติ

สีน้ำเงิน = สงบ ผ่อนคลาย มั่นคง

สีม่วง = ลึกลับ ชวนค้นหา

สีน้ำตาล = สงบเงียบ

สีขาว= บริสุทธิ์ สะอาด

สีดำ =หดหู่ เศร้าใจ

นอกจากสีจะแสดงถึงความรู้สึกต่าง ๆ แล้ว เมื่อนำมาใช้ร่วมกันยังสามารถสื่ออารมณืได้อีกแบบเช่นกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ วรรณะร้อน (Warm Tone Color) และ วรรณะเย็น (Cool Tone Color)

ตัวอักษร (Type) ถือว่ามีความสำคัญในงานออกแบบมาก เพราะเป็นการสื่อสารได้โดยตรง มี Proportion ของฟอนต์ 3 แบบ คือ ธรรมดา(Normal) ตัวหนา(Bold) ตัวเอียง(Italic) แต่ละส่วนก็จะแยกย่อยไปอีก โดยตัวอักษรหลักๆ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมี 4 แบบ คือ

Serif = เป็นระเบียบ เป็นทางการ

San Serif = อ่านง่าย ทันสมัย ไม่เป็นทางการมากนัก

Antique = แสดงความชัดเจน ยุคสมัย

Script = ไม่เป็นทางการ

การเลือกฟอนต์ไปใช้ควรคำนึงถึง ลักษณะของงาน เช่น งานเป็นทางการควรใช้ฟอนต์อ่านง่ายมาตรฐานดูเป็นระเบียบ และให้ลักษณะของฟอนต์ไปในทิศทางเดียวกันไม่แตกต่างกันจนเกินไป และควรคำนึงถึง ขนาดฟอนต์ระยะการอ่าน การมองเห็นตามขนาดงานหรือสื่อที่เผยแพร่ ไม่ควรใช้ฟอนต์ที่หลากหลายแบบจนเกินไปในงานเดียวกัน

ข้อมูลความรู้จากการเรียน Thaimooc

รายวิชา CMU CMU012 การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ

ข้อมูลอ้างอิง
จงกล แก่นเพิ่ม .2543. FONT&WEB สำหรับนักเทคโนฯ . กรุงเทพมหานคร : โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์แห่งประเทศไทย , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
นิพนธ์ ทวีกาญจน์.2530.การเขียนตัวอักษรและภาพประกอบตัวอักษร. กรุงเทพมหานคร :โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์ จำกัด.
ถาวร สายสืบ.การประกอบภาพ.พิษณุโลก:ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
http://come.to/comethai
http://www.thaifonts.com/

อ้างอิงจากหนังสือ Graphic Design Artwork

Views: 673

Comments

comments