ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล.

O = G ทอง

OKRs สำนักงานสีเขียว ปี 2563

O = G Gold

KR1 ทบทวนตัวเองจากผลการประเมินปีที่ผ่าน

KR2 ปรับปรุงข้อบกพร่อง

KR3 พัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง

KR4 สร้างสรรกิจกรรมใหม่ 

รับประทานอาหารร่วมกันแบบกรีน คลีน

แยกขยะด้วยตนเองอย่างถูกวิธี

ใส่เสื้อคูลโหมด เพื่อประหยัดพลังงาน

ประชุมร่วมกันแบบกรีน กรีน

หัวหน้าหมวดแต่ละหมวดนำเสนอแผนการดำเนินงานกรีนของตนเอง

เล่น Green Kahoot เพื่อทบทวนความทรงจำที่ผ่านมา ใครตอบถูก ตอบเร็ว รับของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ

รับฟังความรู้แนวทางการขับเคลื่อนของกิจกรรม เพื่อมุ่งสู่ G ทอง