Research Support Series

Research Support Series

ให้บริการอบรมเสมือนเป็นมีผู้ช่วยอาจารย์นักวิจัย  เพื่อให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ ของการทำวิจัยแก่นักวิจัย เพื่อให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยให้บริการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการทำวิจัย ตั้งแต่การค้นหาสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะจาก Online Databases การช่วยในการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote รวมถึงการตรว plagiasm ด้วย Turnitin

มีหลักสูตรให้เลือก 5 หลักสูตรที่นักวิจัยสามารถเลือกได้ตามความต้องการ โดยแจ้งความประสงค์ในการอบรมได้ตามความสะดวก และทักษะของแต่ละคน

Course 1

แหล่งสารสนเทศภาษาไทยเพื่อการจัดทำผลงานวิชาการ

แหล่งสารสนเทศภาษาไทยเพื่อการจัดทำผลงานวิชาการ  

จะช่วยเหลือนักวิจัยให้ค้นหาสารสนเทศที่เป็นแหล่งภาษาไทย สามารถนำไปอ้างอิงประกอบผลงานวิชาการได้ ทั้งแบบเข้าถึงได้ฟรี และอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง

Course 2

Online Resources + Endnote X9

ฐานข้อมูลออนไลน์ Online Databases  ช่วยให้นักวิจัยได้รับสารสนเทศที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการ ที่สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงให้มีความน่าเชื่อถือ  ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาและค้นคว้า และสามารถสืบค้นจากที่ไหนก็ได้ และตลอดเวลาที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนักวิจัยสามารถฐานข้อมูลได้ตามความต้องการใช้งาน

การใช้งานโปรแกรม Endnoe X9 ระดับ Advance ซึ่งจะช่วยเหลือนักวิจัยให้ำงานได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ได้แก่ การสร้างรายการบรรณานุกรมด้วย Cite While You Write feature in Microsoft® Word การใช้งานค้นหาเอกสารฉบับเต็มไฟล์  PDFs ซึ่งให้เราอ่านไฟล์ได้สะดวกทั้งการอ่าน review, annotate and ค้นหา PDFs นอกจากนี้ยังช่วยในการจับแหล่งตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้สะดวกขึ้นด้วย  Manuscript Match

Course 3

Online Resources + Turnitin

ฐานข้อมูลออนไลน์ Online Databases  ช่วยให้นักวิจัยได้รับสารสนเทศที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการ ที่สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงให้มีความน่าเชื่อถือ  ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาและค้นคว้า และสามารถสืบค้นจากที่ไหนก็ได้ และตลอดเวลาที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนักวิจัยสามารถฐานข้อมูลได้ตามความต้องการใช้งาน

โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin  เป็นฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ซึ่งตรวจชิ้นงานวิจัยได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอื่นๆ รวมแล้ว ๒๐ ภาษา และสามารถสร้างห้องเรียน (Class) และส่งงานแบบ Online  นักวิจัยได้รับคำแนะนำการใช้งานโปรแกรม  ข้อกำหนดเบื้องต้น  การนำผลงานเข้าตรวจสอบกับระบบ และการอ่านผลการตรวจสอบ

Course 4

Endnote X9 + Turnitin

การใช้งานโปรแกรม Endnoe X9 ระดับ Advance ซึ่งจะช่วยเหลือนักวิจัยให้ำงานได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ได้แก่ การสร้างรายการบรรณานุกรมด้วย Cite While You Write feature in Microsoft® Word การใช้งานค้นหาเอกสารฉบับเต็มไฟล์  PDFs ซึ่งให้เราอ่านไฟล์ได้สะดวกทั้งการอ่าน review, annotate and ค้นหา PDFs นอกจากนี้ยังช่วยในการจับแหล่งตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้สะดวกขึ้นด้วย  Manuscript Matcher

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index) ช่วยให้นักวิจัยทราบว่างานเขียนของตนเองมีส่วนซ้ำกับงานวิจัยอื่นๆ กี่เปอร์เซ็นต์ 

Course 5

Online Resources + Endnote X9 + Turnitin

ฐานข้อมูลออนไลน์ Online Databases  ช่วยให้นักวิจัยได้รับสารสนเทศที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการ ที่สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงให้มีความน่าเชื่อถือ  ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาและค้นคว้า และสามารถสืบค้นจากที่ไหนก็ได้ และตลอดเวลาที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนักวิจัยสามารถฐานข้อมูลได้ตามความต้องการใช้งาน

การใช้งานโปรแกรม Endnoe X9 ระดับ Advance ซึ่งจะช่วยเหลือนักวิจัยให้ำงานได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ได้แก่ การสร้างรายการบรรณานุกรมด้วย Cite While You Write feature in Microsoft® Word การใช้งานค้นหาเอกสารฉบับเต็มไฟล์  PDFs ซึ่งให้เราอ่านไฟล์ได้สะดวกทั้งการอ่าน review, annotate and ค้นหา PDFs นอกจากนี้ยังช่วยในการจับแหล่งตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้สะดวกขึ้นด้วย  Manuscript Matcher

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index) ช่วยให้นักวิจัยทราบว่างานเขียนของตนเองมีส่วนซ้ำกับงานวิจัยอื่นๆ กี่เปอร์เซ็นต์