ศูนย์บรรณสาร ฯ นำเสนอผลงานกลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรม 5ส ในงาน Pulinet วิชาการ จ.นครพนม

Spread the love

ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ pulinet 2018 ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “library of Tings” `ณ จังหวัดนครพนม โดยศูนย์บรรณสาร ฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอด้วย ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือผลงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์เรื่อง “กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรม 5ส : กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งเป็นการนำเสนอโดยคุณ เกษมาพร ตัณบุญกิจ เป็นการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ โดยสาระสำคัญของเนื้อหาคือการนำเสนอในประเด็นการใช้กิจกรรมของ 5 ส มาใช้ในที่ทำงานซึ่งทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีระเบียบส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.