ศูนย์บรรณสาร ฯ รับการประเมิน 5ส ระดับประเทศ

Spread the love

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ารับการตรวจประเมิน 5 ส ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)ได้แก่ คุณนครินทร์ หอมดี, คุณยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ และคุณจิตราพร รัตนชาติวิเชียร ในการตรวจประเมินเพื่อรับ Certificate 5S Model Award ในงาน. Thailand 5S Award 2019 ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ.2562 อนึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับการตรวจประเมิน Green Library และ Green Office มาแล้ว

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.