กิจกรรม Kick Off Walailak Go Green

Spread the love

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้จัดงาน Kick Off Walailak Go Green ณ อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ศูนย์บรรณสาร ฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบในการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ซึ่งเห็นได้จากการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือการใช้นโยบาย PaperLess ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้บุคลากรศูนย์บรรณสาร ฯ นำโดยผู้อำนวยการ ผศ.ดร. ศิวนาท นันทพิชัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานหน่วยงานให้ก้าวไปองค์กร Green และนอกเหนือจากนั้นศูนย์บรรณสาร ฯ ยังได้รับรางวัล ขบวนพาเหรดดีเด่นอีกด้วย

[ngg src=”galleries” ids=”1″ display=”basic_thumbnail”]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.