ศูนย์บรรณสาร ฯ รับการประเมิน Green Office

Spread the love

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมรับการประเมิน Green Office โดย คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) และจากส่วนกลาง รวม 5 คน ได้ร่วมกันประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสียหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง ซึ่งจากากรตรวจประเมินศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับรางวัล G เงินในการตรวจประเมินครั้งนี้ อนึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการเข้าร่วมรับการประเมิน Green Library และกิจกรรมล่าสุดได้เข้าร่วมรับการประเมิน Green Office (ข่าว : CLM GREEN OFFICE)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.