กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

 • สนับสนุนสารสนเทศเพื่อการวิจัย เป็นการกลุ่มการสืบค้นแหล่งสารสนเทศที่มีการบอกรับ  ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสหสาขาวิชาและเฉพาะสาขาวิชา และตามประเภทของสารสนเทศได้  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและค้นคว้างานวิจัยได้ตามต้องการ โดยจะแนะนำเทคนิคในการสืบค้น การจัดส่งผลการสืบค้น (Search) การจัดเก็บผลการสืบค้น (Save) การพิมพ์ผล (Print) และการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) รวมถึงการจัดส่งไปยังรูปแบบอื่น ๆ และแนะนำบริการที่ช่วยสนับสนุนการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ได้แก่ บริการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม (Find Fulltext Service)  บริการยืมระหว่างห้องสมุด (InterLibrary Loan)  ประกอบด้วยหลักสูตรดังนี้ 

สร้างสื่อวีดิโออย่างง่ายสำหรับการสอนออนไลน์ด้วย LOOM

หัวข้อ
แนะนำโปรแกรม LOOM
การติดตั้งโปรแกรม
การใช้ฐาน ScienceDirect
แนะนำคำสั่งในการใช้งาน
การใช้ Loom ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

วิธีใช้โปรแกรมบันทึกภาพหน้าจอ และแชร์วิดีโอ

ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาที่ใช้
120 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมควรมีคำค้น หรือหัวเรื่องอยู่บ้าง เพื่อให้การสืบค้นตรงกับความต้องการมากขึ้น และได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสืบค้นคำนั้น ๆ 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ผู้เรียนสามารถทราบถึงความสามารถของโปรแกรม Loom เบื้องต้น
 2. ผู้เรียนสามารถรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Loom เพื่อบันทึกวีดีโอ โดยใช้ Loom แบบที่เป็น Chrome Extension
 3. ผู้เรียนสามารถรู้ถึงวิธีการใช้งาน Loom แบบ Desktop Application

การใช้โปรแกรม Microsoft Team เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์

หัวข้อ
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาที่ใช้

120 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมควรมีคำค้น หรือหัวเรื่องอยู่บ้าง เพื่อให้การสืบค้นตรงกับความต้องการมากขึ้น และได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสืบค้นคำนั้น ๆ 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ด้วยตัวเอง ฟรี จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. รู้จักช่องทางและบริการที่จำเป็นในการติดตามเอกสาร

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การใช้โปรแกรม Cisco Webex เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

หัวข้อ
แนะนำเว็บ library.wu.ac.th ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
การใช้ฐาน EDS Single Search
การใช้ฐาน ScienceDirect
การใช้ฐาน SpringerLink
การใช้ฐาน Scopus
การใช้ฐาน Web of Science
การใช้ฐาน ProQuest Dissertation & Theses
เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
บริการขอยืมตัวเล่มจากห้องสมุดในเครือข่าย บริการ Full Text Finder
ตอบข้อซักถาม
แนะนำเว็บไซต์ศูนย์บรรณฯ หน้าแรก https://library.wu.ac.th/ การค้นหาทรัพยากร
แนะนำ online resource ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ CINAHL COMPLETE, DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE, LEXICOMP ONLINE BASE PACKAGE, UPTODATE ADVANCED
แนะนำ e-book ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ACCESS PHARMACY, ACCESS MEDICINE
ตอบข้อซักถาม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
90 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมควรมีคำค้น หรือหัวเรื่องอยู่บ้าง เพื่อให้การสืบค้นตรงกับความต้องการมากขึ้น และได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสืบค้นคำนั้น ๆ 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. template ของผลงานวิชาการ/คู่มือ
 2. สารบัญเนื้อหา ตาราง ภาพ โดยอัตโนมัติ
 3. ลดเวลาการตั้งค่าการพิมพ์คู่มือ
 4. เมนูลัดที่จำเป็นและควรรู้

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

turnitin
หัวข้อ
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาที่ใช้
90 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ผ่าน ZOOM

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมควรมีคำค้น หรือหัวเรื่องอยู่บ้าง เพื่อให้การสืบค้นตรงกับความต้องการมากขึ้น และได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสืบค้นคำนั้น ๆ 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. สามารถสืบค้นและใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยตัวเอง ฟรี จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. รู้จักช่องทางและบริการที่จำเป็นในการติดตามเอกสารวิชาการ

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวข้อ
แนะนำเว็บ library.wu.ac.th ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)
THAIJO: THAI Journals Online
Google Scholar
EDS Single Search เน้นภาษาไทย
CUIR คลังปัญญาจุฬา
ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช.

บริการขอยืมตัวเล่มจากห้องสมุดในเครือข่าย /บริการ Full Text Finder/บริการ Delivery to Home

ตอบข้อซักถาม
รวม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการจัดทำผลงานวิชาการและใช้รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลาที่ใช้
90 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต ผ่าน
Zoom Online Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. สามารถค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. รู้จักช่องทางและบริการที่จำเป็นในการติดตามเอกสารวิชาการ
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม
 1. ค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. รู้จักช่องทางและบริการที่จำเป็นในการติดตามเอกสารวิชาการ

รายละเอียดของหัวข้อการอบรม