CLM Work Manual

CLM Work Manual

การอบรมเครื่องมือในการจัดทำคู่มือ
ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ

Course : CLM Work Manual

อบรมวันที่ 10/11/16/18/19 สิงหาคม 2564

เวลา 13.30-16.00 น. ผ่าน ZOOM

 โดยผู้อบรมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 บริเวณพื้นที่บริการ/ฝ่ายพัฒนาฯ หรือนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรม) หากมีปัญหาระหว่างอบรม วิทยากร/ผู้ช่วยสามารถเดินไปแก้ไขปัญหาให้ได้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : เพื่อให้การอบรมการใช้งานระบบ Course : CLM Work Manual มีความเข้าใจและปรับใช้กับคู่มือของตนเองได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมควรจะนำข้อมูลตนเองมาใช้ในอบรมครบทุกหัวข้อ 

Course : Flowchart

อบรมวันที่ 13/17/20 สิงหาคม 2564

เวลา 13.30-16.00 น. ผ่าน ZOOM

โดยผู้อบรมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 บริเวณพื้นที่บริการ/ฝ่ายพัฒนาฯ หรือนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรม) หากมีปัญหาระหว่างอบรม วิทยากร/ผู้ช่วยสามารถเดินไปแก้ไขปัญหาให้ได้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : เพื่อให้การอบรม Course : Flowchart มีความเข้าใจและนำไปเขียนผังงาน (workflow) ของตนเองได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมควรจะนำกระบวนงานของตนเองมาใช้ในการอบรม

คลินิกให้คำปรึกษา

ช่วงวันที่ 23-27/30/31 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 4

ให้คำปรึกษาด้านระบบและการเขียนบรรณานุกรม

รายละเอียด คอร์สอบรมการใช้เครื่องมือช่วยในการจัดทำคู่มือ มีทั้งหมด 2 คอร์ส และคลินิกให้คำปรึกษา 1 คลินิก

  1. การใช้งานระบบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานออนไลน์ (CLM Work Manual) ทุกคนต้องเข้าอบรม เพราะศูนย์บรรณสารฯ จะจัดทำคู่มือผ่านระบบออนไลน์ (จัดอบรม 5 ครั้ง เลือกลงได้ตามความสะดวก) ผ่าน ZOOM โดยใช้พื้นที่บริการ/ฝ่ายพัฒนาฯ ชั้น 2 /แนะนำการใช้งานระบบ Work Manual และแนะนำการอ้างอิงในเนื้อหาและการจัดทำรายการบรรณานุกรม (อ้างอิง/บรรณานุกรม) ผู้ที่ต้องการคำแนะนำ ณ ห้องระเบียงบรรณ 4 ตามวัน เวลาที่กำหนด มีต้นให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ และพี่เป้าให้คำปรึกษาการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม

แหล่งข้อมูลสนับสนุนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ