Course : BLOG "ระเบียงบรรณปันสาระ"

อบรมวันที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องอบรม ST209 อาคารเรียนรวม 6 ชั้น 2 

อบรมการเขียน BLOG "ระเบียงบรรณปันสาระ"

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาระ ความคิดของบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง จาก MOOC หรือจากแหล่งต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้เหล่านี้สู่สาธารณะชน  ผ่านช่องทางเว็บไซต์

การเขียน blog

       ความหมายของคำว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป  เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง        

การเตรียมตัวก่อนการอบรม

 1. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนอบรมตามวันที่กำหนด
 2. จัดเตรียมเนื้อหาที่ได้เรียนมาแล้วจาก MOOC หรือจากแหล่งอื่น ๆ  ความยาวของเนื้อหา ควรจะมีอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อให้ได้สาระที่ครบถ้วน 
 3. เนื้อหาที่เตรียม เป็นไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของ Word หรืออื่น ๆ ก็ได้ตามถนัด
 4. Blog “ระเบียงบรรณปันสาระ” จะมีขอบเขตเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น MOOC หรือจากแหล่งที่เรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง หรือเนื้อหาที่เกิดจากความรู้ ทักษะ ความชำนาญพิเศษของตนเอง หรือสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 5. ให้ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา อย่างน้อย 1 ภาพ สำหรับภาพหน้าปก หรือ Feature Image กำหนดให้มีขนาด Thumbnail Size [Width 150*Height 150 ]  pixels   ส่วนภาพประกอบอื่น ๆ ให้มีขนาดไม่เกิน 100 MB. (Maximum upload file size: 100 MB.)
 6. หากต้องการแทรกหรือใส่ Video  จะต้อง download อยู่ใน Youtube, Vimeo,  Dailymotion หรือ Self Hosted เท่านั้น

การจัดอบรม

 1. การอบรมเขียน Blog เป็นการเขียนบนเว็บไซต์ WordPress  โดยการเข้าใช้งานต้องใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 2. การอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีเนื้อหาแนะนำวิธีการใช้งาน Wordpres เบื้องต้น และแนะนำการเขียน Blog เพื่อให้ทุกคน
  สามารถเชียนเรื่องราวของตนเองได้บนเว็บไซต์
 3. วิทยากรที่จะอบรม  2 คน คือ อาภรณ์  ไชยสุวรรณ และ ชัชวาล นาคพันธ์
 4. การอบรมเป็นการอบรม Onsite เท่านั้น เนื่องจากจะต้องมีการปฏิบัติไปพร้อมกับการอบรมการใช้งาน WordPress  
 5. การอบรมครั้งนี้ไม่มีอาหารว่างรับรองนะคะ  ให้ทุกคนนำเครื่องดื่มส่วนตัวไปเองตามอัธยาศัย

สิ่งที่จะได้จากการอบรม

 1. ทุกคนจะสามารถเขียน Blog ของตนเองได้ตามความถนัดและความต้องการ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด
 2. เรื่องที่เขียนบน Blog จะปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ เจ้าของเนื้อหาสามารถเข้าใช้งานเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ได้ตามความต้องการ
 3. เรื่องที่เขียนใน Blog ของแต่ละคนเมื่อเขียนเสร็จแล้วจะเผยแพร่ได้ทันที หรืออาจจะเป็น draft ไว้ก่อนก็ได้ และหากต้องการแก้ไขจะสามารถแก้ไขได้ตามต้องการตลอดเวลาเหมือนกัน