หลักสูตรระบบสนับสนุนการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)”

โดยหลักสูตรใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการอบรมมีรายละเอียดดังนี้
  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องเรียน Smart Classroom
  2. การนำเสนอสู่จอโดยใช้อุปกรณ์ Smart Phone ,Tablet ด้วยระบบ VIA
  3. การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือบันทึกการเรียนการอัตโนมัติเบื้องต้น Swivl
  4. การสอบออนไลน์ด้วย Application Socrative

Comments

comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.