Skip to content

ระบบสนับสนุนการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

อบรม

รายละเอียดหลักสูตร

  • คุณลักษณะของห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Basic (1 ชั่วโมง)
  • ระบบบันทึกการเรียนสอนในห้องเรียนด้วย Aver Media (1 ชั่วโมง)
  • การใช้อุปกรณ์ Mobile เพื่อนำเสนอในชั้นเรียน ด้วย VIA Application (1 ชั่วโมง)
  • การใช้อุปกรณ์ Mobile เพื่อนำเสนอในชั้นเรียนด้วย VIA Application (0.5 ชั่วโมง)
  • การนำเสนอผลงานในห้องเรียนแบบกลุ่ม (Team Based Learning) (1 ชั่วโมง)
  • การใช้ระบบสื่อทางไกล (Application Zoom & Scopia) (0.5 ชั่วโมง)

Leave a Reply