โครงการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

หลักสูตรที่จัดอบรม

 1. การจัดการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X9
 2. การใช้โปรแกรม Turnitin : เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism)
 3. เทคนิคการจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ด้วย Microsoft Word
 4. การประยุกต์ใช้ EXCEL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 5. พื้นฐานการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพเบื้องต้น
 6. การถ่ายภาพให้สวยด้วยสมาร์ทโฟนการใช้งานห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Basic
 7. การใช้งานห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Advance
 8. การบันทึกการเรียนการสอนด้วยตนเองอย่างง่ายด้วยอุปกรณ์ Swivl Robot
 9. การผลิตสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยตนเองการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ Power Point สำหรับ e- Learning
 10. Application สำหรับทดสอบและประเมินผลภายในห้องเรียน Smart
 11. การผลิตภาพ Graphic เพื่อประกอบสื่อ และเอกสารประกอบการสอนขั้นต้น
 12. การสร้างวีดิโออย่างง่ายด้วยมือถือสร้าง e-book ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
 13. ออกแบบสวยด้วยเว็บไซต์ออนไลน์
 14. การผลิตสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยตนเอง
 15. การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ Power Point สำหรับ e- Learning
 16. Application สำหรับทดสอบและประเมินผลภายในห้องเรียน Smart Classroom
 17. การผลิตภาพ Graphic เพื่อประกอบสื่อ และเอกสารประกอบการสอนขั้นต้น
 18. การสร้างวีดิโออย่างง่ายด้วยมือถือ
 19. การสร้าง e-book ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
 20. ออกแบบสื่อกราฟิกให้สวยด้วย canva
ลำดับชื่อหลักสูตรจำนวนที่มีการอบรมจำนวนผู้อบรม (คน)วิทยากรคะแนนประเมิน (หัวข้อการอบรม)ผู้จัด คะแนนประเมิน (ความพึงพอใจต่อการจัด)หมายเหตุ
1การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)"943สุวัฒน์ กิตติพร (4) สุวัฒน์ (4) กิตติพร (1)4.83บุญเพ็ญ จริยา4.77
2การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)612กิตติพร4.94บุญเพ็ญ จริยา4.95
3การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)1117ขนิษฐา4.77จารุพันธุ์ ธันฐภัทร์ (10) พัชรินทร์ (1)4.49
4ถ่ายภาพสวยด้วยสมาร์ทโฟน"116นาวิน4.67ชื่นณัสฐา อมราพร4.69
5พื้นฐานการถ่ายภาพเบื้องต้น"334นาวิน4.27ชื่นณัสฐา รุจิรา (2) จริยา (1)4.47
6Application สำหรับทดสอบและประเมินผลภายในห้องเรียน Smart Classroom419ชัชสันต์4.46ชื่นณัสฐา รุจิรา (3) จารุพันธ์ ธันฐภัทร์ (1)4.54
7การใช้งานห้องเรียน Smart Classroom (Basic)827เมษา (5) เมษา อนุรักษ์ (3) เมษา เบญจา (1)4.74บุญเพ็ญ จริยา4.59
8การใช้งานห้องเรียน Smart Classroom (Advance)24เมษา4.31ชื่นณัสฐา รุจิรา4.34
9การใช้งานห้องเรียน Smart Classroom (International)16ปกรณ์ เมษา เบญจา อนุรักษ์4.96พัชรินทร์ นัสราห์5
10การประยุกต์ใช้ excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"123ชัชวาลย์ สมศักดิ์ 4.63บุญเพ็ญ จริยา4.58
11การผลิตภาพ Graphic เพื่อประกอบสื่อและเอกสารประกอบการสอนขั้นต้น230ธีรวัฒน์ เขมชาติ สมภพ(1) ธีรวัฒน์ เขมชาติ สมภพ นัสราห์ (1)4.51ชื่นณัสฐา รุจิรา (1) จารุพันธ์ ธันฐภัทร์ (1)4.42
12การผลิตสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยตนเอง29พัสตราภรณ์4.48จารุพันธุ์ ธันฐภัทร์4.5
13การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ Power Point สำหรับ e-learning17ชัชสันต์3.63จารุพันธุ์ ธันฐภัทร์4.29
14การสร้าง e-book ง่ายๆ ด้วยตนเอง111ชัชสันต์4.02จารุพันธุ์ ธันฐภัทร์4.5
15ง่ายแค่ปลายนิ้วตัดต่อสร้างวิดีโอด้วย Kine Master13202ธรณิศ4.51ชื่นณัสฐา รุจิรา (5) ชื่นณัสฐา อมราพร (4) ปรารถนา อมราพร (2) ปรารถนา ชื่นณัสฐา (1) ปรารถนา อาภรณ์ ชื่นณัสฐา (1) ปรารถนา (1)4.3
16ออกแบบเว็บไซต์ให้สวยด้วย Canva1298ธรณิศ4.64บุญเพ็ญ จริยา (8) ชื่นณัสฐา อมราพร (1) ปรารถนา อมราพร (1) ชื่นณัสฐา สันถัต (1) ปรารถนา (1) 4.42
17การใช้งานโปรแกรม Loom เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์49ชัชสันต์4.4พัชรินทร์ นัสราห์4.75
18การใช้งานโปรแกรม Zoom เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์719เมษา (4) เมษา อนุรักษ์ (3)4.72บุญเพ็ญ จริยา4.46
19การใช้งานโปรแกรม Turnitin856ขนิษฐา รจนา (3) อาภรณ์ รจนา (2) รจนา (2) อาภรณ์ รจนา ขนิษฐา (1) 4.72พัชรินทร์ นัสราห์ (7) นัสราห์ (1)4.71
20การใช้งานโปรแกรม EndnoteX9 & Turnitin8149อาภรณ์ บุญเพ็ญ (1) อาภรณ์ กิตติพร ขนิษฐา รจนา (1) อาภรณ์ รจนา (2) ขนิษฐา รจนา (1) อาภรณ์ ขนิษฐา รจนา (3)4.51พัชรินทร์ นัสราห์ (7) พัชรินทร์ (1)4.28
21การจัดการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndnoteX935516อาภรณ์ ขนิษฐา (7) อาภรณ์ กิตติพร (2) กิตติพร ขนิษฐา (11) อาภรณ์ กิตติพร ขนิษฐา บุญเพ็ญ (1) ขนิษฐา (5) อาภรณ์ กิตติพร ขนิษฐา (5) อาภรณ์ (4)4.52พัชรินทร์ นัสราห์ (11) พัชรินทร์ จารุพันธ์ (1) พัชรินทร์ (15) นัสราห์ (1)4.43
หลักสูตรการสอนออนไลน์
1)การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ Cisco Webex เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์6111ไพศาล4.54ชื่นณัสฐา รุจิรา (2) จารุพันธ์ ธันฐภัทร์ (2) บุญเพ็ญ จริยา (2)4.35
2)การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ Shot VDO Clip & Instant Meetings, Collaborative and Class Meeting Interactive and Class Meeting12387ศิวนาถ ปกรณ์ เมษา ธรณิศ วิรัตน์ เบญจา อนุรักษ์ ชัชสันต์ พัสตราภรณ์4.09อาภรณ์ บุญเพ็ญ จริยา (3) อาภรณ์ พัชรินทร์ นัสราห์( 4) อาภรณ์ จารุพันธ์ ธันฐภัทร์ (2) อาภรณ์ ชื่นณัสฐา (1) อาภรณ์ ชื่นณัสฐา อมราพร (2)4.28
หลักสูตร น้องปอตรี
1ค้นอย่างไรให้เจอ417บุญเพ็ญ4.45จริยา4.47
2การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ฉบับน้องปอตรี12อาภรณ์5นัสราห์ พัชรินทร์5
3บริการเสริมที่น้องต้องรู้11กิตติพร4รุจิรา ชื่นณัสฐา4
4เขียนรายงานฉบับน้องปอตรี113อาภรณ์4.13นัสราห์ พัชรินทร์4.7

Hey!

I Am Steve Robinson.

With 18 years of digital marketing and customer experience expertise, I helped build and grow over 250 companies. In the constantly changing field of digital marketing, it is my mission to provide individuals and small businesses with the skills to master the critical tactics and strategies that will drive their business growth.

Why My Courses

Grow your knowledge and stay ahead of your competitors

1

100% free of charge

Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.

2-2-2

Trusted Knowledge

Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.

Icon 3Created with Sketch.

Anytime, Anywhere

Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.

Some Feedbacks

What people are saying

Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.