คู่มือการอ้งอิงและการจัดการบรรณานุกรม APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 (APA 7th Edition)

คู่มือการอบรมหลักสูตร 
เจาะลึกสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel

คู่มือการอบรมหลักสูตร การใช้งาน Microsoft Word เพื่อการจัดทำ Senior Project
และ
เจาะลึกสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel

(สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ)

Word-for-user-manual-STD-V2

คู่มือการอบรมหลักสูตร Course 11 : เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word

Flowchart-STD

คู่มือการอบรม Course 12 : มีชัยไปกว่าครึ่งถ้าพึ่ง flowchart