แหล่งสารสนเทศ
การเรียน
การสอน
การทำงานจากบ้านออนไลน์
จากแหล่งต่าง ๆ

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

SWIVL Robot​

คู่มือการใช้งาน​

คู่มือการใช้งาน​

Business strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteadipisc elit.

Foreign exchange

Pellentesque fermentum sapien, quis molestie nulla

Time management

Nunc dapibus tincidunt mattis. Maurisous ut enim erat.

About the services we provide

Business consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Credit audits

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Statistical analysis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Our clients say

We have over ten years of experience with top business professionals

Kevin Bray

Matrixo CEO & Founder

My day to day work requires me to be on top of business affairs worldwide. This is where the offices of Shuster & Shuster help me out.

Melina Matsoukas

DOBL Customer Manager

As a representative of the law offices of Simon Brinks, I get all my professional advice from Mr Shuster himself. What an inspiration!

ONLINE RESOURCES​​

Online Databases

e-Book

e-Journal

information source

แหล่งสารสนเทศสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ผู้ใช้บริการ ผู้อบรมสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  ทุกที่ ทุกเวลา

ACADEMIC SEARCH COMPLETE (ASC)

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ 

Read More

PROQUEST DISSERTATION & THESES GLOBAL

รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา

Read More

SCIENCEDIRECT

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

Read More

SCOPUS

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Read More

ACM Digital Library

ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย เนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

Read More

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY JOURNAL (ACS)

รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Read More

CINAHL COMPLETE

ฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,300 ชื่อเรื่อง  ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 

Read More

IEEE/IEE ELECTRONIC LIBRARY (IEL)

ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย เนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

Read More

LEXICOMP ONLINE BASE PACKGE

ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งข้อมูลจะเป็น Evidence Based ในเรื่องยาที่ได้สรุป วิเคราะห์ โดยทีมเภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสาขานั้นๆ ประกอบด้วย Lexicomp Online , AHFS, Formulary Decision Support Module และ Martindale : The Complete Durg Reference

Read More

e-book

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hillมีมากกว่า 270 รายการ รวมถึงแบบฝึกหัดทดสอบทางการแพทย์ คู่มือการรักษา ฐานข้อมูลยา Case Study 

ฐานข้อมูลทางด้านสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Core curriculum, Review of a recent clinical trial, Drug therapy case, Virtual case, Drug database, Herb/supplement database และ e-Books กว่า 50 รายการ

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆที่ห้องสมุดจัดซื้อ เช่น Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ Chapter มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา บรรณานุกรมอัตโนมัติ และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆที่ห้องสมุดจัดซื้อ เช่น Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ Chapter มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา บรรณานุกรมอัตโนมัติ และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆที่ห้องสมุดจัดซื้อ เช่น Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ Chapter มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา บรรณานุกรมอัตโนมัติ และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้

Gale Interactive : Science นำเสนอข้อมูลครอบคลุมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์มีหลักฐานจากต้นตำหรับ และนำเสนอในรูปแบบดิจิตอลสามมิติคุณภาพสูง สามารถขยาย ย่อ หมุน และใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่มากับฐานข้อมูลได้