Category: ข่าวสารและกิจกรรม

0

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart Classroom

  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนสอน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมมาโศกราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงขยายผลปฎิบัติการเสริมสร้างการเรียนแบบLive online รองรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่อาคารสถาปัตย์ ฯ...