อบรมการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart Classroom

       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการอบรม หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom ณ อาคารเรียนรวม 6  ห้องเรียน ST203 มีคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 27 ท่าน โดยมีวิทยากรคือ คุณเมษา สินทบทองและผู้ช่วยวิทยากรคือ คุณประจักษ์  สุขแสน

        การอบรมให้ความรู้ดังกล่าวเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ทั้งนี้นอกเหนือจากคอร์สอบรมดังกล่าวแล้ว ศูนย์บรรณสาร ฯ ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจหลักสูตรอื่น ๆ โดยสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://library.wu.ac.th/training/ หัวข้อ Workshop &Training ซึ่งได้รวบรวมคอร์สอบรมที่น่าสนใจสำหรับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ โทร. 73340

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *