เรียนรู้ Smart Classroom ที่ https://elearning.wu.ac.th/

อาจารย์สามารถเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart classroom ได้ที่ WU e-Learning

แนะนำการใช้ห้องเรียน Smart Classroom สำหรับอาจารย์ใหม่
รายวิชานี้เป็นการแนะนำแนวคิดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สภาพแวดล้อมดิจิทัลและการเรียนรู้ทางออนไลน์ คุณลักษณะและความสามารถของห้องเรียนอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีในห้องเรียนอัจฉริยะ การบันทึกการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน

เพื่อให้อาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาที่เข้าใหม่ได้เข้าใจแนวคิดของห้องเรียนอัจฉริยะ รู้จักประเภทของห้องเรียนอัจฉริยะที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัย และสามารถเรียนรู้การใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอาจารย์ทุกคนสามารถทบทวนการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะในหัวข้อที่สนใจได้ตลอดเวลา 

บทเรียนออนไลน์ Smart Classroom จะมีด้วยกัน 3 บทเรียน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

            มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ และสามารถบอกคุณลักษณะความสามารถของห้องเรียนอัจฉริยะแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทที่ 2 การใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom

            มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการควบคุมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ และสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่จากภายนอกกับอุปกรณ์ในห้องเรียน รวมทั้งวิธีการใช้งานระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ

บทที่ 3 การใช้ Application สนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom

            มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการใช้งานแอปพลิเคชันการสร้างวีดิทัศน์การสอนด้วยตัวเองได้

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  แต่ละบทจะมี แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนของแต่ละบทเรียน  เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาตามบทการเรียนรู้แล้วจึงทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละบท ต้องผ่านเกณฑ์ 60% เปอร์เซ็น จึงจะเข้าเรียนในบทถัดไปได้ เมื่อศึกษาครบทั้ง 3 บทเรียนแล้ว ต้องทำแบบทดสอบประมวลความรู้ จึงจะเสร็จขั้นตอนการเรียนออนไลน์ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.