อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิธีการใช้ห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Basic

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิธีการใช้ห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Basic ให้กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง AD 1214 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีคณะวิทยากรนำโดย ผศ. ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการ ฯ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 27 ท่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.