ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักบรรณสารพัฒนา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักบรรณสารพัฒนา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ โดยมีผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณฯ นำคณะฯต้อนรับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.