งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

งานผลิตสื่อวีดิทัศน์ บทเรียนออนไลน์

หัวหน้างาน : ไกรสร สายวารี ,นันทพร ขันธศุภหิรัญ ,นุรุณ จำปากลาย

        บริการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน เน้นให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์และถ่ายภาพนิ่ง รวมถึงให้บริการไฟล์ภาพความละเอียดสูงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาจัดทำคู่มือ หรือนำไปผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่โดยบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

เมนูการให้บริการ แยกตามผลผลิตของงาน                     

งานวีดิทัศน์

1.ผลิตวีดิทัศน์*/สื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน

2.ผลิตวีดิทัศน์สำหรับบทเรียนออนไลน์

3.ผลิตวีดิทัศน์บริการวิชาการ/งานวิจัย

งานภาพนิ่งความละเอียดสูง

1.ถ่ายภาพนิ่งเพื่อประกอบการเรียนการสอน

2.ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย

3.ถ่ายภาพชิ้นงาน/บุคคลความละเอียดสูงในสตูดิโอ

4.บริการไฟล์ภาพความละเอียดสูงเพื่อนำไปประกอบสื่ออื่น ๆ

งานภาพนิ่งความละเอียดสูง

1.พูดคุย/ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสื่อการศึกษาฯ

2. ให้ความรู้/อบรม

หมายเหตุ * ผลิตวีดิทัศน์ คือการผลิตวีดิทัศน์ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เขียนสคริปต์, ถ่าย/บันทึก, ตัดต่อ จนได้ผลงานออกเป็นไฟล์วิดีโอ ทั้งนี้ให้บริการแยกเฉพาะความต้องการได้) ** เมนู ผลงานภาพนิ่ง และผลงานวีดิทัศน์ จะลิงค์ไปยัง source ที่แสดงผลงานที่ผ่านการคัดแล้วว่าสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางสาธารณะได้ และ/หรือเจ้าของผลงานอนุญาตให้เผยแพร่ได้  เช่น งานภาพนิ่ง-ปัจจุบันจะเผยแพร่ผ่าน Facebook งานผลิตสื่อฯ และวิดีโอผ่าน YouTube

    หากเป็นไฟล์ต้นฉบับ/ไฟล์ความละเอียดสูง หรือมีความต้องการเฉพาะ หรือเป็นไฟล์ส่วนบุคคลไม่ต้องการเผยแพร่ หรือเผยแพร่ไม่ได้ การส่งผลงานจะเป็นไปตามการตกลงในแต่ละครั้ง

          บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน ให้บริการโดย งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ให้บริการทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ ถ่าย/บันทึก ตัดต่อ จนได้ผลงานออกมาสมบูรณ์ หรือเลือกใช้บริการบางส่วน อาทิ วีดิทัศน์บทเรียนใน ThaiMOOC WU MOOC ผลิตบทเรียนออนไลน์ให้กับสำนักวิชา วีดิทัศน์แนะนำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ซึ่งเนื้อหาที่จะผลิตนั้นอาจเป็นทั้งบทเรียน หรือเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการผลิตเป็นวีดิทัศน์

นอกจากนี้ ยังให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย อาทิ ผลิตรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม บรรยายพิเศษ รวมถึงบริการถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูงในสตูดิโอ ถ่ายภาพนิ่งในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบสื่ออื่นและเก็บบันทึกในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน ให้บริการโดย งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ให้บริการทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ ถ่าย/บันทึก ตัดต่อ จนได้ผลงานออกมาสมบูรณ์ หรือเลือกใช้บริการบางส่วน อาทิ วีดิทัศน์บทเรียนใน ThaiMOOC WU MOOC ผลิตบทเรียนออนไลน์ให้กับสำนักวิชา วีดิทัศน์แนะนำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ซึ่งเนื้อหาที่จะผลิตนั้นอาจเป็นทั้งบทเรียน หรือเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการผลิตเป็นวีดิทัศน์

            นอกจากนี้ ยังให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย อาทิ ผลิตรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม บรรยายพิเศษ รวมถึงบริการถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูงในสตูดิโอ ถ่ายภาพนิ่งในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบสื่ออื่นและเก็บบันทึกในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การให้บริการ

  1. ผลิตวีดิทัศน์เพื่อประกอบการเรียนการสอน (เขียนสคริปต์/ถ่าย-บันทึก/ตัดต่อ)
  2. ผลิตวีดิทัศน์สำหรับบทเรียนออนไลน์
  3. ผลิตวีดิทัศน์บริการวิชาการ-งานวิจัย
  4. ถ่ายภาพนิ่งเพื่อประกอบการเรียนการสอน
  5. ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย
  6. ถ่ายภาพชิ้นงาน-บุคคลความละเอียดสูงในสตูดิโอ
  7. บริการไฟล์ภาพความละเอียดสูงเพื่อนำไปประกอบสื่ออื่น ๆ
  8. ให้ความรู้-คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสื่อการศึกษา เช่นอบรมการตัดต่อวีดิทัศน์ แนะนำการใช้เครื่องมือ การถ่ายภาพ อบรมการเขียนสคริปต์ เป็นต้น