งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ

ผลิตสื่อนิทรรศการ & Infographic

หัวหน้างาน :  เขมชาติ แสมแดง ,สมภพ เอียดศรี

         งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ ให้บริการออกแบบกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนการออกแบบเพื่อการเรียนการสอน  เช่น ออกแบบการ์ตูนและภาพประกอบสื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสื่อบทเรียนอออนไลน์  WU MOOC  ออกแบบสนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น ออกแบบกราฟิก Infographic ออกแบบโปสเตอร์นำเสนอในโอกาสต่าง ๆ กราฟิกในเว็บไซต์หรือในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

การให้บริการ

  1. ออกแบบสื่อประกอบบทเรียนรูปแบบ Infographic
  2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  3. ออกแบบไวนิล
  4. ออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอน
  5. ออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
  6. ออกแบบประกอบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ WU MOOC
  7. ออกแบบชิ้นงานตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ
  8. ให้บริการยืมโรลอัพ
  9. เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรมกราฟิก