7R ลดขยะได้ง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวเรา

มาสร้างโลกของเราให้น่าอยู่ น่าอาศัย  ช่วยกันลดขยะให้เป็นศูนย์ หรือ สร้างขยะให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นด้วยหลัก 7R Reduce  Reuse  Recycle  Refuse Refill Repair และ Return  เมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้และยึดหลักการจัดการขยะแบบ 7R  ได้แล้ว อย่าลืมส่งต่อความรู้และหลักปฏิบัติให้กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และ

Read more

กวาดบ้านกันเถิดจะเกิดผล

การกวาดบ้านคือการทำความสะอาดบ้านเรือนของเราให้น่าอยู่ ในวันหนึ่ง เราอยู่ในศูนย์บรรณสาร ฯ เกิน 8 ชั่วโมง การกวาดบ้านร่วมกันคือการทำบุญเพื่อให้เกิดศิริมงคลกับตัวเองและหน่วยงาน 5 ส คือผลพลอยได้อย่างหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลในทางตรงกับวิถีการทำงานของเรา แต่ถ้าให้สมบูรณ์ต้องมีงานบุญประกอบด้วย แล้วมากวาดบ้านกันอีกนะ Thoranid Harnchaiหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลายประเภท รวมทั้ง animation สำหรับเด็ก

Read more

เทคนิคการประหยัดพลังงานในสำนักงาน

โดยดำเนินการใน 3 ส่วนที่สำคัญ 1) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น 2) การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน 3) การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งแผงวงจรโซล่าเซลล์ ปัจจุบันต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้านับเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องดำเนินการควบคุมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะนับวันความต้องการใช้พลังงานยิ่งเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์สำนักงานส่วนใหญ่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมด ยิ่งหากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้วยแล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของงบประมาณทั้งหมดภายในหน่วยงาน ซึ่งค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สูงและสิ้นเปลืองเป็นอันดับต้น ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปรับอากาศ ประมาณ

Read more