No Repository ไม่เก็บต้นฉบับกับโปรแกรม Turnitin

No Repository คือการตั้งค่าให้ทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าตรวจกับโปรแกรม Turnitin หลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชิ้นงานนั้นจะไม่ถูกเก็บเป็นต้นฉบับในฐานข้อมูลของ Turnitin เพื่อตรวจเทียบความซ้ำ

อ่านต่อ