เพื่อให้เข้าใจและพัฒนาทักษะภาษาไทย
•การรับสารและส่งสาร
•การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง
•การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นจากเรื่องที่ฟังและอ่าน
•การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่าต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผล
•การนำเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้ มีประเด็นสำคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็นระบบ
•การนำข้อมูลทางสังคมมาประกอบเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้น
•การพูดและการเขียนเพื่อนำเสนอความรู้ที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ
Read More →

สารคดี คือ การนำเสนอชุดข้อมูลที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วในอดีต สารคดีที่เป็นความจริง ต้องเป็นความจริงในเชิงประจักษ์ หมายถึง เป็นชุดข้อมูลที่มีการพิสูจน์แล้ว ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นRead More →

ฺBlog

แนะนำ 15 tips สำหรับคนอยากเขียนบล็อกให้น่าติดตามและน่าสนใจ เพื่อให้การสร้างสรรค์งานเขียนนั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดการอ่านมากขึ้นRead More →