ซึ่งจากการที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จึงขอแนะนำความรู้ในบางส่วนที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของ การเขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องตามหลักการเพื่อใช้ติดต่อกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานค่ะ มาเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของ “การเขียนหนังสือราชการ” กันค่ะ เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ เป็นระบบ และมีความน่าเชื่อถือ มาเรียนรู้กันเลยค่ะ หนังสือราชการ หมายถึง หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หรือหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น ซี่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ โดยเป็นเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐาน หรือจัดทำขึ้นตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ชนิดของหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก คือ หนังสือหรือจดหมายที่ส่วนราชการใช้ติดต่อระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันหรือหน่วยงานราชการเขียนติดต่อหน่วยงานเอกชน หรือมีไปถึงบุคคลภายนอก โดยหนังสือภายนอกจะใช้กระดาษตราครุฑ หรือ กระดาษที่มีตราของหน่วยงานนั้น ๆ หนังสือภายใน คือ หนังสือหรือจดหมายที่ใช้ติดต่อภายในระหว่างหน่วยงานในสังกัดเดียวกัน หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความที่มีตราครุฑหรือตราของหน่วยงานนั้น หนังสือสั่งการ คือ หนังสือที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติ โดยหนังสือสั่งการแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ คำสั่ง ระเบียบ และ ข้อบังคับ หนังสือประทับตรา คือRead More →