ซึ่งจากการที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จึงขอแนะนำความรู้ในบางส่วนที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ใช้ Social media ในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุว่าสังคมในปัจจุบันอาจด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง จึงทำให้บางครั้งผู้คนอาจละเลยหรือเพิกเฉยในการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องต่อกัน จึงมองว่าควรมีการเรียนรู้แนวทางในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ให้ได้อย่างถูกต้องตามที่สังคมยอมรับกันเพื่อความเรียบร้อยของสังคมค่ะ มาเรียนรู้ “จรรยาบรรณการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์” กันค่ะ เพื่อจะได้นำความรู้ไปเป็นแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีศีลธรรม ใน 4 ประเด็นหลัก คือ ความเป็นส่วนตัว ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ และ การเข้าถึงข้อมูล มาเรียนรู้กันเลยค่ะ จรรยาบรรณการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ จรรยาบรรณการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีศีลธรรม มีความรู้สึกับผิดชอบชั่วดี หรือใช้งานในสิ่งที่บุคคลในสังคมยอมรับกัน โดยในทางปฏิบัติแล้ว การระบุว่าการกระทำสิ่งใดผิดจริยธรรมนั้น อาจกล่าวได้ไม่ชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศด้วย โดยทั่วไป เมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้ว จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPARead More →

บทเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจของ Thai Mooc อีกรายวิชาคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะช่วยให้ทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง รายวิชานี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 5 บท ประกอบด้วย  บทที่ 1 ภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์  บทที่ 2 รู้จักสื่อสังคมออนไลน์  บทที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์  บทที่ 4 การกระทำความผิดบนสื่อสังคมออนไลน์  และบทที่ 5 การรู้เท่าทันสื่อ วันนี้จะขอสรุปเนื้อหาโดยรวม เชิญติดตามกันได้เลยค่ะ ภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นอย่างไร สื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media ) หมายถึง สื่อข้อมูล สารสนเทศ ภาพ มัลติมีเดีย หรือสื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ช่องทางการติดต่อแบบสามารถโต้ตอบหรือแบ่งปันสื่อร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้บุคคลทั่วไปสามารถสื่อสาร นำเสนอ แบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลRead More →