เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

-โคลงสร้างรายวิชาประกอบด้วย1-แนวคิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา2-ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา3-ก่รกำหนดนวัตกรรม ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา4-การประเมินนวัตกรรมทางการศึกษา Kaitisak Biraham

Read more