สรุปเนื้อหาจากรายวิชา Thai Mooc Cu-Cu 009 ดร.ดรัณภพ เพียรจัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์กระบวนการฝึกคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางความคิดสามารถฝึกได้โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549) ได้นำเสนอแนวคิดการฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ .ฝึกสร้างจินตนาการอิสระ โดยลองฝึกสร้างจินตนาการให้กับสิ่งที่เราไม่เคยพบเห็นไม่เคยได้ยินสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ไม่เคยมีใครทำหากเราลองสร้างภาพขึ้น แล้วค้นหาว่าจินตนาการนั้นมีประโยชน์หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ในโลกแห่งความจริง เช่น กำหนดหัวข้อการเขียนเรียงความแปลกๆเช่น เมื่อฉันได้เป็นรัฐมนตรีศึกษา หรือ ตี 2 ของคืนวันที่ 31 พฤษภาคมโดยตั้งเวลาเขียนสักประมาณ 1 ชั่วโมงการตั้งเวลาจะช่วยบังคับให้จดจ่อกับการคิดและเขียนให้เสร็จตามเวลา แล้วให้ลองตอบว่า คุณได้อะไรจากสิ่งที่เขียนบ้าง จะพบว่าสิ่งที่ได้รับจะพบจินตนาการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรือการเชื่อมโยงเหตุผลที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้หรือตื่นเต้นเมื่อคิดสิ่งใหม่ๆได้หรือเพิ่งรู้ว่าเราเองก็มีความคิดดีๆ เหมือนกัน ซึ่งหากลองฝึกเขียนพร้อมกับเพื่อนจะพบว่าแต่ละคนจะมีจินตนาการเป็นของตนเอง แต่ละเรื่องจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพราะเรื่องที่เขียนนั้นคิดขึ้นเอง ย่อมจะไม่ซ้ำในเนื้อหากับอีกหลายคนที่เขียนในเรื่องเดียวกัน . ฝึกมองต่างมุม การมองสิ่งเดียวกันแต่แตกต่างไปจากเดิมทำให้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในสิ่งเดียวกันซึ่งนิสัยของนักคิดสร้างสรรค์ จะมองตรงข้ามจากเดิมเพื่อหามุมมองใหม่ๆ ที่ต่างไปจากความเคยชินเดิมๆการฝึกมองแบบมีมิติจะขยายขอบเขตความคิดให้หลุดพ้นจากกรอบแนวคิดเดิมๆ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อนำไปใช้ในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ฝึกขยายขอบเขตของความเป็นไปได้Read More →