Design = การออกแบบ , Thinking = การคิด / ความคิด   ดังนั้น Design Thinking จึงอาจแปลให้เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือ กระบวนการออกแบบเชิงความคิดนั่นเอง ในเชิงธุรกิจมักใช้การผสานการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) กับการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรม        แล้วทำไมองค์กรต้องเรียนรู้เรื่อง Design หรือ “การออกแบบ” ทั้งๆ ที่องค์กรไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับความสร้างสรรค์, ศิลปะ, ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ด้านสถาปัตยกรรมเลยแม้แต่น้อย ความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดดั้งเดิมแบบยุคเก่าที่ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของ “การออกแบบ” ใหม่ เพราะในยุคนี้การออกแบบหรือ Design นั้นเป็นได้มากกว่าแค่การคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ออกมาเป็นวัตถุจับต้องได้ แต่การออกแบบจริงๆ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมเลยทีเดียว             การออกแบบที่กำลังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางกับองค์กรต่างๆ นั้นก็คือ Design Thinking หรือ “กระบวนการคิดในเชิงออกแบบ” นั่นเอง กระบวนการคิดนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรตลอดจนปลูกฝังระบบวิธีคิดรูปแบบนี้ให้กับบุคลากรในองค์กรที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเองได้ด้วย ซึ่งกระบวนการคิดในรูปแบบนี้มีลักษณะและกระบวนการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ช่วยทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างดีทีเดียวRead More →

การคิดเชิงออกแบบ ทำให้เรารู้จักคิดวิเคราะห์ในปัญหาที่เกิดขึ้น รู้อย่างละเอียด ถี่ถ้วน จับจุดปัญหาได้ถูก เรียงลำดับวิธีการแก้ไขปัญหา มีการคิดวิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียด รอบด้าน มองวิธีการแก้ปัญหาได้รอบมุม หลากหลายมุมมอง และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพRead More →