ความสำคัญของการนำเสนอ การนำเสนอมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานทุกประเภทเลย เพราะช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานใช้ในการพัฒนางาน ตลอดจน เผยแพร่ความก้าวหน้าของงาน ต่อผู้บังคับบัญชาและบุคคลผู้ที่สนใจเรามาดูลักษณะสำคัญของการนำเสนอกัน การเสนอเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารค่ะเกี่ยวข้องกับงานที่ทั้ง 2 ฝ่ายเกี่ยวข้องมีเป้าหมายให้ผู้รับฟังการนำเสนอเห็นด้วย สนับสนุนและเพื่อผลสำเร็จของผู้นำเสนอ พึงระลึกไว้ว่าผู้รับฟัง คือ คนสำคัญ ดังนั้น การนำเสนอจึงควรคำนึงถึงผู้รับสารเป็นสำคัญในส่วนของลักษณะการนำเสนอที่ดีมี 4 ประการดังนี้            1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน            2. มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสม            3. มีเนื้อหาสาระดี            4. มีข้อเสนอที่ดีองค์ประกอบของการนำเสนอ องค์ประกอบที่ดีของการนำเสนอมี 4 ประการดังนี้            ก. ผู้นำเสนอ (Presenter)             ข. เนื้อหา (Content)            ค. สื่อ (Media) ง. ผู้ฟัง (Audience)ผู้นำเสนอ  คือ ผู้ที่สามารถนำความรู้ความคิดของตนถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองได้และเป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ สิ่งสำคัญค่ะที่ผู้นำเสนอควรคำนึงถึงมี 3 ข้อ   Read More →