ห้องประชุม ที่ดีและเป็นมืออาชีพ ต้องมีโสตทัศนูปกรณ์อะไรบ้าง

ในการสร้างห้องประชุมเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ นอกเหนือจากการออกแบบความสวยงามและการใช้งานแล้ว โสตทัศนูปกรณ์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยให้การใช้งานห้องประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  โสตทัศนูปกรณ์คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อ “หอประชุม” โสตทัศนูปกรณ์ คือ อุปกรณ์ในระบบโสตทัศน์ โดยระบบโสตทัศน์เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับเสียงและภาพ ซึ่งโสตทัศน์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับหอประชุม เนื่องจากการประชุมเป็นกิจกรรมที่สื่อสารด้วยเสียงกับภาพเป็นหลัก ดังนั้นความชัดเจนของสารที่สื่อจึงเป็นหัวใจหลักที่ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ หอประชุม ต้องมีโสตทัศนูปกรณ์อะไรบ้าง โสตทัศนูปกรณ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้เกิดหอประชุม นอกเหนือจากที่นั่ง, โต๊ะและไฟ ระบบโสตทัศน์นี้แหละคือระบบปฏิบัติการณ์ภายในห้องประชุม โดยโสตทัศนูปกรณ์สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการสื่อสารดังนี้ ระบบเสียง  ระบบเสียงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหอประชุม เนื่องจากในการประชุมนั้นใช้เสียงในการสื่อสารเป็นหลัก ดังนั้นความสำคัญและประสิทธิภาพของระบบเสียงจึงพิจารณาจากความชัดเจนในการสื่อสารทั้งการพูดและการได้ยิน

Read more

ส่งภาพและเสียงด้วยเทคโนโลยี NDI

NDI ย่อมาจาก Network Device Interface และพัฒนาโดย  NewTek ประกาศ NDI ในปี 2015 และมีการเปิดใช้งานโพรโทคอลสำหรับการใช้สาธารณะในช่วงต้นปี 2559 ในปี 2017 โพรโทคอลรุ่นที่ 3 ได้รับการเผยแพร่เพิ่มการสนับสนุนมัลติคาสต์โหมดประสิทธิภาพสูงที่เรียกว่า NDI-HX และคุณสมบัติอื่น

Read more

เทคนิคการถ่ายภาพแบบสื่อสาธารณะ

การจัดองค์ประกอบของภาพให้ดูดี อย่างแรก คือ การวางตำแหน่งจุดสนใจของภาพ และในการแบ่งด้านกว้าง และด้านยาวออกเป็นด้านละ 3 ส่วนแล้ว จะทำให้ภาพถูกแบ่งออกมาได้ 9 ช่อง ณ จุดที่เส้นแบ่งตัดกันจะมีอยู่ด้วยกัน 4 จุด จุดใดจุดหนึ่งของจุดทั้ง 4 ถือเป็นตำแหน่งสำคัญสำหรับวางภาพ ซึ่งจะทำให้ภาพมีคุณค่าขึ้น

Read more

เรียนรู้ “การใช้งาน Google Application ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์” ง่ายนิดเดียว

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยเริ่มเปลี่ยนจากการใช้กระดาษหรือเอกสารมาเป็นการ port ข้อมูลที่มีอยู่ไปเป็นข้อมูลดิจิทัลหรือเป็นระบบออนไลน์ดังนั้นทักษะทางด้านดังนั้นทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่มีความจำเป็น ในการติดต่อระหว่างหน่วยงานทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้านประกอบไปด้วย 1.เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ 2.เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต 3.เรื่องของการใช้งานเพื่อความมั่นคงความปลอดภัย 4.การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 5.การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 6.การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน 7.การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 8.การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 9.การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่งคงปลอดภัย           Google

Read more

Morning Talk : model ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

“Morning Talk” model การทำงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำแนวคิด Agile มาใช้ปฏิบัติงานจริง และมีผลลัพธ์ออกมาจริง บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

Read more

การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

การคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะการคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เราแก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีการใหม่ ช่วยให้มองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ทำให้ได้สิ่งที่ดีกว่า

Read more

การใช้ Google tools เพื่อการพัฒนางาน

Google tools  เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนางานได้หลายด้าน ถ้ามี account Gmail ก็จะสามารถใช้ tools ต่าง ๆ ของ Google ได้

Read more

Google Hangouts เพื่อการประชุมทางไกลร่วมกันผ่านจอภาพ

Google Hangouts เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ที่สามารถรองรับการผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 250 คน สามารถประชุมงานได้ ฟรีเซนต์งานได้และที่สำคัญสามารถบันทึกคลิปได้ด้วย โดยเลือกใช้เครื่องมือตัวนี้ Google hangouts เป็นการใช้โปรแกรมที่ใช้เพื่อให้คนที่อยู่ในกรุ๊ปเรา หรือใน contact ของเรา ติดต่อสื่อสารและประชุมทางไกลร่วมกันได้อาจจะจัดเป็น Conference ร่วมกันและมีการเห็นหน้าของบุคคลที่เราสนทนาด้วยผ่านทางจอภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ การใช้ Google Hangouts

Read more

Google Tools หรือ Applications ของ Google เรียนแล้วช่วยงานอะไรได้บ้าง

อยากจะบอกว่าของฟรีดีๆ ก็มีในโลกเราควรสมัครบัญชี Google ไว้สักตัว เราก็สามารถใช้งานเครื่องมือ Tools หรือ Applications ต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด ข้อจำกัดมีอย่างเดียวคือเรื่องพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล 15 GB เท่านั้น หากว่าต้องการพื้นที่มากกว่านี้ก็สมัครแบบเสียตังค์ รายวิชานี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งนับเป็นทักษะดิจิทัลสำหรับการทำงานแบบออนไลน์ในยุคโควิด เรียนแล้วได้รับประโยชน์อย่างมากเพื่อการพัฒนางานหลายๆ ด้านด้วยกันคือ กลุ่ม

Read more

ห้องสมุดในอนาคต

         ทุกคนคิดว่าในอนาคตห้องสมุดยังจำเป็นกันอยู่ไหมนะ?        เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันอย่างมากมาย รวมไปถึงห้องสมุดจึงนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในห้องสมุดด้วย ทำให้ห้องสมุดกลายเป็นห้องสมุดสมัยใหม่และมีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น       ยิ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดว่า การที่เราได้ข้อมูลสารสนเทศนั้นง่าย เพื่อแค่ใช้ปลายนิ้วจิ้มหน้าจอ

Read more

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต | Information Technology for life

จากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ ThaiMOOC รายวิชา CPRU: CPRU001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต | Information Technology for life สรุปได้ดังนี้ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต คือเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กำลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการ

Read more

Communication and Collaboration : เชื่อมโยงด้วยการสื่อสาร ประสานงานขับเคลื่อนองค์กร

Wilbur Schramm ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารโดยมี วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

Read more

การใช้ Google Tool เพื่อการพัฒนางาน

Google Tool เป็นเครื่องมือของ Google Application สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างหลากหลายด้าน จึงอยากเรียนรู้ เพื่อจะได้นำมาในการพัฒนางาน เพื่อใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้งาน Google Application นอกเหนือจากการบริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engines ของ Google แล้วนั้น ยังมีบริการเพื่อการทำางานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ

Read more

รวมเว็บไซต์ดาวน์โหลดภาพฟรี

รวบเว็บไซต์ดาวน์โหลดภาพฟรี ไอคอน ภาพถ่าย เวกเตอร์ ภาพพื้นหลัง เป็นต้น สำหรับนักทำคอนเทนต์ ฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์

Read more

Leadership and Responsibility ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น จูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ หรือบารมีในการกำหนดหรือชักจูงให้กลุ่มสมาชิกทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการมีอิทธิพลต่อกลุ่มต่าง ๆ เช่น กระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์กรเป็นเป้าหมาย

Read more

ใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์กันเถอะ

บทเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจของ Thai Mooc อีกรายวิชาคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะช่วยให้ทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง รายวิชานี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 5 บท ประกอบด้วย  บทที่ 1 ภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์  บทที่ 2 รู้จักสื่อสังคมออนไลน์

Read more