จากการศึกษาบทเรียนออนไลน์ ThaiMOOC รายวิชา CPRU: CPRU001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต | Information Technology for life สรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต คือเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กำลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการ สังคม สิ่งแวดล้อมไปจนถึงด้านการศึกษา และในขณะที่สังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่นำสมัยมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กุญแจสำคัญที่ไขไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ และเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต การทำงาน การเรียน และเล่น ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติในการเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสอดแทรก และเสริมสร้างสมรรถนะในกิจกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ  ด้วยเหตุนี้สังคมไทยในปัจจุบันจึงกลายเป็นสังคมสารสนเทศ (Information society) ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในอาชีพใด วัยใดก็ตาม จำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพรวมทั้งพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศทางบวก
 • ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ 
 • ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น 
 • ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่
 • ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 • ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง 
 • ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
 • ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย 
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศทางลบ
 • ทำให้เกิดอาชญากรรม 
 • ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย
 • ทำให้เกิดความวิตกกังวล
 • ทำให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ 
 • ทำให้การพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายสูงมากขึ้น 
 • ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว 
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจําวันของประชาชนเพิ่มขึ้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชนิดของสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ไปตามกระแสความนิยมของกลุ่มผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อด้อย รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ อาญากรรมคอมพิวเตอร์ และความมั่นคง ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ สาเหตุสำคัญที่ทำให้สื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยม ขึ้นเรื่อย ๆ มาจาก การใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว มี การแสดงความคิดเห็นไปมา และสื่อที่นำมาแบ่งปันมีลักษณะ หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการ สื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทำให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า สื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อหลักของผู้คนในโลกอนาคตอย่างแท้จริง

• สิ่งที่ได้จากการศึกษาบทเรียนนี้

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และมีตัวช่วยที่สะดวกและน่าใช้ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ tablet การใช้ smartphone ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และคาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ดังนั้นเราจึงควรศึกษา ติดตาม และทำความเข้าใจเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต

อ้างอิง https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CPRU+CPRU001+2017/course/

Hits: 213

Comments

comments