ทำไมถึงเลือกเรียนรายวิชานี้ ในใจลึกๆ ประเมินไว้ว่า “บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล” ไม่น่ายากหรอก

เป็นอะไรที่ใกล้ตัวด้วย ก็เลยตัดสินใจเข้าทำแบบทดสอบทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสอบประมวลความรู้

แล้วสิ่งที่คาดการณ์สิ่งที่เล็งไว้กับคะแนนผลสอบมันช่างสวนทางกันค่ะ เกรดสุดท้ายได้มาแค่นี้ 73%

รายวิชานี้เขาเรียนอะไรบ้าง เราตามไปดูกันค่ะ

บทแรกเริ่มต้นด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล ตามมาด้วยบทที่ 2 ระบบบริการดิจิทัลสำหรับองค์กร บทที่ 3 การออกแบบบริการสำหรับองค์กรดิจิทัล ต่อด้วยบทที่ 4 กลยุทธ์การบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล บทสุดท้าย บทที่ 5 การกำหนดพิมพ์เขียวการบริการสำหรับองค์กรดิจิทัล

อ่านมาถึงตรงนี้ก็มีแอบกังวลด้วยเห็นว่าเป็นรายวิชาหนึ่งที่อัดแน่นเนื้อหามาก ๆ ถ้าเราจะสรุปเนื้อหาให้ครบสมบูรณ์ก็จะมีความยาวเกินไป ทำให้ไม่น่าติดตามอ่าน วันนี้จึงขอบอกกล่าวเพียงหัวข้อเดียวคือ “กลยุทธ์การบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล” มาเล่าสู่กันฟังก่อนค่ะ

คุณลักษณะการให้บริการแบบสมาร์ทดิจิทัล

จุดเด่นคือจะเน้นให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการเชื่อมต่อบริการบนมือถือด้วยแอพลิเคชั่นใหม่ ๆ เน้นบริการใหม่ ๆ ที่สร้างคุณค่าในการใช้งานให้กับผู้รับบริการ เป็นนวัตกรรมการบริการที่คิดค้นเพื่อตอบสนองและส่งมอบที่มีคุณค่าให้กับผู้รับบริการ

กลยุทธ์การให้บริการแบบสมาร์ทดิจิทัล

1) การวางกลยุทธ์ในการบริการแบบสมาร์ทดิจิทัล ต้องมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ถ่ายทอดเป้าหมาย วางระบบงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตัวอย่างการหลอมรวมบริการในห้องสมุด เช่น บริการยืมคืนจะเชื่อมโยงบริการยืมคืนบนมือถือ ทำร่วมกับแอพลิเคชั่นจะเชื่อมโยงการจ่ายเงินกับธนาคาร

ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ห้องสมุด ธนาคาร ส่วนการเงินและบัญชี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก็จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน   มีการจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะทำก่อนและหลัง จัดทำ Road Map พัฒนากระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ อันจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์รูปแบบบริการและนวัตกรรมดิจิทัลแบบใหม่

2) จัดทำแนวปฏิบัติในการทำแผนที่นำทางด้วยการกำหนดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วม จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการและรูปแบบการให้บริการที่ต้องยกระดับด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงานร่วมกัน

3) แผนปฏิบัติการเพื่อให้บริการ เป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ จะถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับองค์กรไปสู่ระดับบุคคลผู้ให้บริการ

4) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การให้บริการ เป็นการสื่อสารกระบวนการปฏิบัติงานและสื่อสารแผนปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการให้บริการแบบเชื่อมโยงกันและกัน

แล้วคุณล่ะ คิดเห็นอย่างไรกับแผนกลยุทธ์กิจกรรมหรือบริการยุคดิจิทัลบ้าง คุณอยากเห็น “นวัตกรรมการบริการ” ด้านใดบ้าง มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ค่ะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: รายวิชาบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล / WU – WU013

Visits: 62

Comments

comments