นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

ความหมายของระบบ

ระบบ หมายถึง ผลรวมขององค์ประกอบย่อยต่าง ๆ โดยที่องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบทำงานเป็นอิสระจากกัน แต่มีปฏิสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องต่อกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเป็นระบบต่าง ๆ ที่มนุษย์ออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ความสำคัญของระบบ

1. การทำงานอย่างเป็นระบบเป็นการจัดสิ่งต่าง ๆ ในการทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบแผนเพื่อป้องกันความสับสน อาจมีการออกกฎระเบียบในการทำงานเพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ในระบบนั้น

2. การจัดระบบเอื้อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

3. ระบบจะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณ

4. การทำงานจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณลักษณะของระบบ

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การทำงานอย่างมีระบบช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ และหากจะระบุถึงคุณลักษณะของระบบ อาจกล่าวได้ว่าระบบมีคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่

1. มีส่วนประกอบหรือระบบย่อย

2. ส่วนประกอบมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน

3. ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบหนึ่งขึ้นก็จะเกิดผลกระทบทั้งระบบ

4. ส่วนประกอบแต่ละส่วนมีจุดประสงค์ร่วมกัน

5. ระบบจะมีความซับซ้อน

6. แต่ละระบบจะมีระบบที่ใหญ่กว่า

7. ระบบจะทำการปรับตัวเอง โดยอาศัยผลสะท้อนกลับ

8. ทุกระบบจะมีกระบวนการเป็นของตนเอง

Views: 19

Comments

comments

You May Also Like