ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Thinking and Innovations)  

ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking )  เป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาอันยั่งยืน เคล็ดลับในการมีความคิดสร้างสรรค์  คือ  อย่าหยุดคิด แต่อาจพักได้บ้าง

ความคิดสร้างสรรค์ มาจากไหน?

  1. จากพรสรรค์  อัจฉริยะ มาตั้งแต่เกิด
  2. จากพรแสวง   การฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์บ่อย ๆ  ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกพูด  ฝึกลงมือทำ     จนเกิดเป็นความคิดสร้างสวรรค์

สิ่งจำเป็นที่ต้องมี เพื่อเตรียมรับกับความคิดสร้างสรรค์ คือ

  1. เชื่อมั่นในตนเองว่าเราทำได้  อย่าปิดกั้นความคิด
  2. อย่าหยุดคิด
  3. อ่านให้มากจะได้มีไอเดีย
  4. มองประโยชน์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
  5. มีทิศทางที่ชัดเจน

เราได้อะไรจากความคิดสร้างสรรค์

  1. การทำงานที่รวดเร็วขึ้น  ในงานประจําหากปรับเล็กน้อย ฝึกสังเกตุ ฝึกคิดจะสามารถทํางานได้ดีขึ้น รวดเร็วเร็วขึ้น  ลดขึ้นตอนในการทำงาน
  2. ทำให้เกิดชิ้นงานใหม่ ๆ

จินตนาการ ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

คนเราจะมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้  ต้องรู้จักว่าเราต้องการทำอะไร  นำเสนอชิ้นงานลักษณะไหน  ดังนั้นแล้ว ก่อนจะเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ความคิด เพื่อออกแบบนวัตกรรมในการทำงานขึ้นมา  จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ต้องสร้างมุมมอง ทัศนะคติใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอาจจะได้มาจากการฟัง  อ่าน เรื่องราวของคนอื่นอย่างใส่ใจ และไม่ยึดหลักความคิดของเราเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองของตัวเราเอง และถ่ายทอดเรื่องเราวต่าง ๆ ผ่านการพูด การเขียน การเขียน ได้อย่างน่าเชื่อถือ และความรู้เหล่านี้ะเป็นจุดเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่  “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Thinking and Innovations)”   และสิ่งสำคัญ “เคล็ดลับในการมีความคิดสร้างสรรค์  คือ  อย่าหยุดคิด แต่อาจพักได้บ้าง” เพราะความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking )  เป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาอันยั่งยืน

สรุปความจากรายวิชา ThaiMOOC ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Thinking and Innovations)https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:WU+WU002+2017/about

Views: 74

Comments

comments

You May Also Like